krupads


เนื้อหาที่ใช้สอบ
๑. วรรณคดี เรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์ , ไตรภูมิพระร่วง

๒. หลักภาษา เรื่อง พันธกิจของภาษา , ภาษากับเหตุผล , การอนุมาน ,ภาษาโน้มน้าวใจ , การโต้แย้ง , การอธิบาย การบรรยาย การพรรณนา

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.006400 sec.