krusunsanee


ตัวชี้วัด

                                          การวิเคราะห์เชื่อมโยง
                                                     ตัวชี้วัด
 
     1.  จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้
     2. ตีความ แปลความ เชื่อมโยงความจากเรื่องที่อ่านได้
     3. เขียนแสดงเหตุผลจากเรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล
     4. เขียนย่อความ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากเรื่องที่อ่านได้
     5. มีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.006203 sec.