krusunsanee


หัวข้อที่ศึกษา
                                               หัวข้อที่ศึกษา
 
             1.ทักษะการจับใจความสำคัญ 
             2.การวิเคราะห์ประโยค
             3.การเชื่อมโยงความคิด 
             4.การแปลงรหัส 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005792 sec.