kru_sudarat


สารอันตราย
คำถาม
1. สารเคมีอันตราย แบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง
2. ยกตัวอย่างของแข็งไวไฟมา 3 อย่าง
3. เหตุใดจึงกล่าวว่าด่างมีความเป็นอันตรายมากกว่ากรด
4. อธิบายส่วนประกอบของป้ายรหัสและสัญลักษณ์ ของวัตถุไวไฟที่ติดกับรถบรรทุกสารเคมี
5. อธิบายส่วนประกอบของฉลาก NFPA
6. สารเคมีสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางใดบ้าง
7. ระดับของอันตรายของสารพิษขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง
8. SDS (sefety data sheets) มีข้อมูลใดของสารอยู่บ้าง และมีความสำคัญอย่างไร 
9. การจัดเก็บสารเคมีมีหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บอย่างไรบ้าง
10. สารพิษ สารกัดกร่อน ควรเก็บรักษาอย่างไร
11. เมื่อต้องทำงานกับสารอันตราย มีข้อปฎิบัติอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยที่สุด
12. ข้อควรรู้สำหรับผู้ทำงาเกี่ยวนข้องกับสารเคมีอันตรายมีอะไรบ้าง
13. สัญลักษณ์ต่อไปนี้หมายถึงสารอันตรายประเภทใดบ้าง
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.009747 sec.