kru-v


รายชื่อครูและบุคลากร
รายชื่อบุคลากรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล                
(รายกลุ่มสาระ )    ประจำปีการศึกษา   2555   (ภาคเรียนที่ 1 )                  
ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน    ชื่อ  -  สกุล            
ฝ่ายบริหาร    1.    นายสำเร็จ    แก้วกระจ่าง    
    2.    นายคุณากร    ศรีคง    
    3.    นางวิยะดา    คชเสนี    
    4.    นางอารีกุล    สุวรรณวงษ์    
    5.    นายวิจิตร    สมบัติวงศ์    
ภาษาไทย    1.    นางสาวนวลฉวี    นาคจันทร์    
    2.    นางสาวจันทรัตน์    พลอยแก้ว    
    3.    นางเยาวนาฎ    วรรณศิริ    
    4.    นางแสงเลย    สุขสมัย    
    5.    นางศันสนีย์    อรุณสินประเสริฐ    
    6.    นางสาวรัชพร    วิทยประพัฒน์    
    7.    นางจันทร์เจ้า    เถียรทวี    
    8.    นางสาวอัญชสา    ยิ้มถนอม    
    9    นายอาทิตย์    จิตรมั่น    
    10    นายพนัส    ชลิทธิกุล    
    11    นางทานตะวัน    ศิรินพ    
    12    นางศิริพร    มังกรแก้ว    
สังคมศึกษา    1    นางสาวอรทัย    วาระรังษี    
ศาสนา     2    นายนิวัตร    ตันไพศาล    
และวัฒนธรรม    3    นางสุรภี    ฉัตรสุวรรณยิ่ง    
    4    นางมารยาท    ธีระพงศ์    
    5    นางพิมพ์นิภา    เกียรติธนโชติกุล    
    6    นางสาวนาตยา    สุกจั่น    
    7    นางสาวนิติยา    ภักดีบุรี    
    8    นางวันเพ็ญ    มีคำแสน    
    9    นางนงนุช    ลิ่วพันธ์พงศ์    
    10    นางนงรัตน์    พันธุโกวิท    
    11    นางสาวนงลักษณ์    เปานิล    
    12    นางไพพร    ดีบาง    
    13    นางอังศณา    บุญเฉลิมศักดิ์    
    14    นายพุทธัย    เพื่อรอดวงษ์    
วิทยาศาสตร์    1.    นายวิทยา    เกริกศุกลวณิชย์    
    2.    นายธนรัตน์    ทองพึง    
    3.    นางสาวพัชมณฑ์    ชัยกูล    
    4.    นางอุษาฉัตร    เลิศธรรมเทวี    
    5.    นางสาวนิตยา    ผดุงสงฆ์    
    6.    นางสาวจิระ    ดีช่วย    
    7.    นางสุดารัตน์    ณัฏฐ์มีบุญ    
    8.    นางณัฏฐ์ญภา    โพธิวัฒน์ธนัต    
    9.    นางสาวสุจิตรา    ศรีรอต    
    10.    นางสุดา    ดาวเรือง    
    11.    นายศักดิ์ณรงค์    แสงพิทักษ์    
    12.    นางแสงอรุณ    สง่าชาติ    
    13.    นางสาวเพ็ญศิริ    แย้มงามเหลือ    
    14.    นายเดชา    ยุวโกศล    
    15.    นายทศพล    เปรี่ยมพิมาย    
คณิตศาสตร์    1    นายสราวุธ    ปึ้งผลพูล    
    2    นายวิสุทธิ์    เนินหาด    
    3    นางสุภาสิริ    พันธุ์มะม่วง    
    4    นางลำยอง    จิตอุทัศน์    
    5    นายอุดมชัย    วิไลเพชรรัตน    
    6    นางสาวกนิษฐา    หลักดี    
    7    นางสุภิดา    วิไลลักษณ์    
    8    นางจุไรรัตน์    ปึ้งผลพูล    
    9    นางรัตนา    พฤกษาปัญญะ    
    10    นางสาวบังอร    ศรีสุทธิกุล    
    11    นางเรณู    ชูชื่น    
    12    นางวันดี    ฉกะนันท์    
    13    นางสาวมนัสนันท์    พุ่มดียิ่ง    
ภาษาต่างประเทศ    1    นางรัชภรณ์    มีล้ำ    
    2    นางวรณัน    พึ่งคำ    
    3    นางดาลัด     นันทวิสูตร    
    4    นางราตรี    รัศมี    
    5    นางสาวภูริตา    พัดพรม    
    6    นางสาววัชรี    แก้วนิยม    
    7    นางถวิลวัลย์    อัมรินทร์    
    8    นางศรัณย์พร    ลออธรรม    
    9    นางขันธ์ธนา    สุทธิกรณ์    
    10    นางประภาภรณ์    หอมจันทน์    
    11    นางสาวชาคริยา    ธีรสุนทรวัฒน์    
    12    นางสาวสุไรยา    แอนดริส    
    13    นางนภาพร     วงศ์พุทธา    
การงานอาชีพ    1    นางอุทัยวรรณ    นิลดำ    
และเทคโนโลยี    2    นางมัทธนา    ปกรณ์อังกูร    
    3    นางละมูล    ชมเดช    
    4    นางสุวรรณ์    หัถมารถ    
    5    นายนิทัศน์    สกุลคล้อย    
    6    นางสาวธัญดา    ไตรวนาธรรม    
    7    นางสาวสุภี    ชาคริตบุษบง    
    8    นายวีรวุฒิ    ฉกะนันท์    
    9    นายจุมพลภัทร์    โกสิตงามดีวงศ์    
    10    นางมาลี    เอี่ยมพริ้ง    
    11    นางรัชนี    ภิญโญพันธุ์    
    12    นายกิตติ    สุนทรกุลภัทร    
    13    นายอรุณ    ตั้งมโนกุล    
    14    นางสาวขวัญหล้า    เกตุฉิม    
    15    นางศิริลักษณ์    เฟื่องกาญจน์    
    16    นายธนะกิจ    รุ่งโรจน์    
งานห้องสมุด    17    นางวิภาวรรณ    มานยีมุด    
สุขศึกษา    1    นางสาวขนิษฐา    ปราชญ์วิทยา    
และพลศึกษา    2    นายเมธี    สกุลคล้อย    
    3    นางบงกชธร    ขจรบุญพงศ์    
    4    นางสาวลักขณา    จันทรพิมล    
    5    นายธนกฤต    นาคศรี    
    6    นางนุกูล    ศิริบรรณากุล    
    7    นายมณเฑียร    กลิ่นเขียว    
บรรจุ    8    นายสุพพัต    นุ่มประสงค์    
ศิลปะ    1    นายจุมพล    ปัญจะ    
    2    นายศุภฤกษ์    นันทวิสูตร    
    3    นางกฤษณา    รักกมล    
    4    นายอัครัช    บุญแท้    
    5    นางนิภา    ติยะพจนพรกุล    
    6    นายกิติพงษ์    รสจันทร์    
    7    นายอิสินธร    เดชคุ้ม    
กิจกรรม    1.    นางนริสา    พัฒนรัฐ    
พัฒนาผู้เรียน    2.    นายศรัณย์    พฤกษาปัญญะ    
    3.    นางสุวิมล    จันทร์เปรมปรุง    
    4.    นางสาวจันทร์จิรา    เหล่าพงันนานนท์    
โปงลาง    1    นายปริญญา    ภิญโญขวัญ    
การงานอาชีพ    2    นายศิวะรุจ    เลขะศิริ    
การงานอาชีพ    3    น.ส.ประพิมพรรณ    สวัสดิแพทย์    
คณิตศาสตร์    4    นางสาวสุกัญญา    จุฑาภัทรกุล    
พลศึกษา    5    นายดำริห์    สุจริตดำรง    
สังคมศึกษา    6    นางสาวขนิษฐา    เพิ่มพร    
ศิลปะ    7    นางสาวสุคนธ์    ต้นสาย    
ภาษาไทย    8    นายวุฒินันท์    สีดีจริง    
ภาษาไทย    9    นางสาวศรีวัตรา        
สารวัตรโรงเรียน    1    นายกฤษฎา    ผดุงเจริญ    
    2    นายพิริยะ    เอี่ยมสะอาด    
    3    นายพรพิทักษ์    จุดเพ็ชรแจ่ม    
                
                
พัสดุ    1    นางสาวกิ่งแก้ว    ฟักจีน    
วิชาการ    2    นางทิพวรรณ    พึ่งฉิ่ง    
สมาคมฯ    3    นางบุญเรือน    น่วมนาม    
งบประมาณ    4    นางวันเพ็ญ    แสงทอง    
ห้องสมุด    5    นางสาวกิ๊บ    เขียวมรกต    
ประชาสัมพันธ์    6    นางสาวประพิมพรรณ    สวัสดิแพทย์    
งบประมาณ    7    นางสาววราภรณ์    จินดารัตน์    
งบประมาณ    8    นางสาวสุญดา    ยิ้มน้อย    
งานบุคคล    9    นางสาวสุนิษา    ภู่พยนต์    
ทะเบียนวัดผล    10    นางสาวสุมาลี    เฉลิมแสน    
วิชาการ    11    นางสาวอรพิน    แย้มเดช    
ขายน้ำดื่ม    12    นางสุกานดา    ผ่องศรี    
โสตฯ    13    นายชาคริต    จันทร์รักษา    
    14    นางสาวจีรรัตน์     จิ๋วรักษา    
    16    นายพรพิทักษ์    จุดเพ็ชรแจ่ม    
ทั่วไป    15    นางสาวรุ่งนภา    เนียมปุก    
นักการประจำ    1    นางสมหมาย    ปลาบู่ทอง    
'...................'    2    นายทศณรงค์    ยิ้มอยู่    
นักการชั่วคราว    3    นางสำเภา    แจ่มประเสริฐ    
'...................'    4    นางเพ็ญศรี    สุขใส    
'...................'    5    นางสมพิศ    พุกวิลัย    
'...................'    6    นางสาวดาวเรือง    ดวงเด่น    
'...................'    7    นายสุภี    สุริโย    
'...................'    8    นางสาวอำไพ    หงษ์ทอง    
'...................'    9    นายสุระชัย    อ้นเพ็ง    
'...................'    10    นายวินัย    พงษ์ขวัญ    
พนักงานขับรถ    1    นายมณเฑียร    วาฮับอับดุล    
'...................'    2    นายสมเกียรติ    รุ่งแสง    
'...................'    3    นายเดโชติ์    ครุฑธา    
ยามรักษาการณ์    1    นายวิรัตน์    จิ๋วรักษา    
'...................'    2    นายสายชล    ปลื้มทวี    
'...................'    3    นายบรรเจิด    เอี่ยมสุวรรณ   

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.547147 sec.