krukwan


วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  2
      
แนะนำรายวิชา    

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์

ซอฟต์แวร์ 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005870 sec.