per_ad


งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 


แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2556

ข้าราชการครู

1. ชั้น จ.ช. ต้องบรรจุหรือเลื่อนเป็นข้าราชการระดับ 3 มาแล้วครบ 5 ปีบริบูรณ์ คือ

เป็นระดับ 3 ก่อนวันที่  6  ตุลาคม  2551

2. ชั้น ต.ม. เป็นข้าราชการระดับ 5 ไม่ครบ 5 ปีก็ได้  แต่ต้องเป็นระดับ 5 ก่อนวันที่  6 ตุลาคม  2556 (ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู คศ.1รับเงินเดือนขั้น 10,700 บาท) และมีเวลารับราชการที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์  

นับตั้งแต่วันที่บรรจุหรือเลื่อนขั้นจนถึงก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอพระราชทาน 60 วัน)

3. ชั้น ต.ช.  ต้องบรรจุหรือเลื่อนเป็นข้าราชการระดับ 5 มาแล้วครบ 5 ปีบริบูรณ์  คือ

เป็นระดับ 5 ก่อนวันที่  6  ตุลาคม  2551 และขณะนั้นรับเงินเดือนอยู่ ขั้น 10,190 บาท) 

4. ชั้น ท.ม. เป็นข้าราชการระดับ 7 ไม่ครบ 5 ปีก็ได้ แต่ต้องเป็นระดับ 7 (อันดับ คศ.2 ขั้น 16,190 บาท) ก่อนวันที่ 6 ตุลาคม  2556  และมีเวลารับราชการที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์  (นับตั้งแต่วันที่บรรจุหรือเลื่อนขั้น จนถึงก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอพระราชทาน  60  วัน)

5. ชั้น ท.ช. ต้องเลื่อนและแต่งตั้งเป็นข้าราชการระดับ 7 หรือ 8 (ครูชำนาญการ อันดับ คศ.2 หรือ       ครูชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.3) มาแล้วครบ 5 ปีบริบูรณ์  คือ ต้องเป็นระดับ 7 (อันดับ คศ.2 ขั้น ก่อนวันที่  6  ตุลาคม  2551 (ขณะนั้นรับเงินเดือน ขั้น 15,410  บาท)

6. ชั้นสายสะพาย  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

                         ก. ข้าราชการระดับ 8 (คศ.3)

                           1. ต้องได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของระดับ 8 (คศ.3)

                          2.          ต้องดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชา

                          3.          ได้รับเครื่องราชฯ ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์

                          4.          ถ้ามีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 3 ให้ขอได้ในปีก่อนเกษียณอายุราชการ หรือปีที่เกษียณอายุราชการเท่านั้น

                         ข.  ข้าราชการระดับ 9 (คศ.4)

                          1.          ได้รับเครื่องราชฯ  ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์

                          2.          ได้รับเครื่องราชฯ  ชั้น ท.ช. มาแล้วในปีที่จะเกษียณอายุราชการ ให้ขอชั้น ป.ม.ได้เลย (กรณีนี้ให้ขอปีติดกันได้)

7. ชั้นสายสะพาย  ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

7.1 เป็นข้าราชการระดับ 9 หรือระดับ 10 หรือระดับ 11 ได้ชั้น ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์

7.2 เป็นข้าราชการระดับ 9 หรือระดับ 10 หรือระดับ 11 ได้ชั้น ป.ม.มาแล้ว  ในปีที่จะเกษียณอายุราชการ  ให้ขอชั้น ป.ช. ได้เลย (กรณีนี้ให้ขอปีติดกันได้)

8. กรณีที่ข้าราชการครูถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญา  อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  หรือระหว่างดำเนินคดีทางศาล  หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย  อยู่ระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนพิจารณาลงโทษ  ก่อนการเสนอขอพระราชทาน  แม้ผู้นั้นยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้กระทำผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหาทางอาญาหรือวินัย  ให้รอการพิจารณาการขอพระราชทานไว้ก่อน

9. กรณีที่มีข้าราชการในสังกัดได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นหลังจากส่งรายละเอียดการขอพระราชทานประจำปีแล้ว  ให้รวบรวมเสนอขอในปีถัดไป

10. ตรวจสอบรายชื่อจากราชกิจจานุเบกษา  หรือบัญชีเสนอขอพระราชทานย้อนหลังว่าเคยขอพระราชทานในชั้นตรานั้น ๆ แล้วหรือยัง  ทั้งนี้  เพื่อมิให้เกิดการขอซ้ำ  ถ้าในปี 2554  ได้เสนอขอพระราชทานไปแล้ว  ในปี 2555 จะเสนอขอพระราชทานชั้นสูงอีกไม่ได้  เพราะเป็นการขอในปีติดต่อกัน

การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 

1. ผู้มีสิทธิ์ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา  จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับราชการมาด้วยดี ครบ 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่  5  ธันวาคม  ของปีที่จะขอพระราชทาน)

2. การนับเวลาครบ 25 ปี  ให้นับเฉพาะเวลาที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเท่านั้น 

และให้นับเวลาราชการตั้งแต่วันอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์  เวลาราชการขณะที่เป็นครูประชาบาล  ตามระเบียบครูประชาบาล  จะเอามานับรวมด้วยไม่ได้

3. สำหรับผู้ที่เคยออกจากราชการไปแล้ว  และได้กลับเข้ารับราชการใหม่  ให้นับเวลาโดยคำนวณเวลารับราชการครั้งแรกและครั้งหลังมารวมกันได้  และการนับเวลาต้องให้ครบ 25 ปีบริบูรณ์ 

นับถึงวันที่  5  ธันวาคม  ของปีที่จะขอพระราชทาน

4. ผู้ที่จะขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา  จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ตามสิทธิในปีเดียว  พร้อมกันได้

5. ผู้ถูกลงโทษทางวินัยหรือผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยจะไม่มีสิทธิ์ขอเหรียญจักรพรรดิมาลา

 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ

1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ถูกต้อง  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  พ.ศ.  2536  และบัญชี 15 แนบท้ายโดยเคร่งครัด

2. ลูกจ้างประจำที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบฯ  พอสรุป  ดังนี้

2.1 ต้องเป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

2.2 ต้องเป็นลูกจ้างประจำที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นลูกจ้างประจำโดยตรง หมวดฝีมือ  หรือลูกจ้างประจำที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการ

2.3 ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์  นับตั้งแต่วันเริ่มรับการจ้าง  ถึงก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 60 วัน (นับถึงวันที่  4  ตุลาคม  ของปีที่จะพระราชทาน)

2.4 เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะวิริยะ  ซื่อสัตย์  และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง

2.5 เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  หรือต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

2.6 ลูกจ้างประจำหมวดแรงงาน/หมวดกึ่งฝีมือ  หากภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ในหมวดฝีมือ  ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกัน  ตั้งแต่วันเริ่มบรรจุจนถึงก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  ของปีที่ขอไม่น้อยกว่า 60 วัน  (ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์)

เกณฑ์การขอพระราชทาน

ชั้นตราที่ขอได้

เกณฑ์การขอพระราชทาน

หมายเหตุ

บ.ม.

เป็นลูกจ้างประจำ ได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือน ระดับ 3 แต่ไม่ถึงขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ระดับ 6

 

บ.ช.

1.  ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์ 

2.   ได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน  ระดับ  6

 

จ.ม.

ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์ 

 

จ.ช.

ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์ 

 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้พนักงานราชการ

1. ต้องเป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของส่วนราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

2. ต้องพนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นพนักงานที่เทียบเท่ากับลูกจ้างประจำหมวดฝีมือขึ้นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

3. ต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานราชการ ติดต่อกันมา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน

4. เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะวิริยะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง

5. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ จากบัญชี 32  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 33 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536

เกณฑ์การขอพระราชทานพนักงานราชการ

กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ชั้นตราที่ขอได้

เกณฑ์การขอพระราชทาน

หมายเหตุ

บ.ม.

ปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์  ขอ บ.ม.

 

บ.ช.

 ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์  ขอ บ.ช.

 

จ.ม.

ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์   ขอ จ.ม.

 

จ.ช.

ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์    ขอ จ.ช.

 

ต.ม.

ได้ จ.ช มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์    ขอ ต.ม.

 

 

-4-

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง(พลเรือนเดิม)

 

1. ห้ามขอพระราชทานปีติดกัน  หากขอพระราชทานปี 2555 แล้วจะขอพระราชทานปี 2556 ไม่ได้ เว้นแต่ระเบียบฯกำหนดให้ขอพระราชทานปีติดต่อกันได้ เช่น กรณีเกษียณอายุราชการ ในบางตำแหน่ง

2. ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในบัญชี 41 ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2536 ให้ขอพระราชทานตามเกณฑ์ชั้นตราที่กำหนดไว้ในบัญชี 41 (ยกเว้นกรณีตามข้อ 3 ) เช่น

- ระดับปฏิบัติงาน (ระดับ 1 – 4 เดิม)เงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญงาน คือ 10,190 บาท ให้ขอพระราชทาน ชั้น จ.ม. ได้

- ข้าราชการระดับ 6 (เดิม) เมื่อเปลี่ยนเป็นตำแหน่งชำนาญการการแล้ว หากเงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับชำนาญการพิเศษ คือ 22,140 บาท สามารถขอพระราชทาน ชั้น ท.ม.ได้

3. ข้าราชการระดับ 7 เดิม) เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งชำนาญการแล้ว หากนับระยะเวลาคำรงตำแหน่งข้าราชการรวมกับระดับ 7 (เดิม) ไม่น้อยกว่า 5 ปี ให้เสนอขอพระราชทาน ชั้น ท.ช. ได้ตามเดิม

4. ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ( ระดับ 8 เดิม) จะเสนอขอพระราชทาน ชั้น ป.ม.ต้องได้รับพระราชทาน ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องได้รับเงินเดือนขั้นสูง คือ 53,080 บาท ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ของปีที่ขอพระราชทาน เว้นกรณีเกษียณอายุราชการให้ใช้เงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีที่ขอพระราชทาน

5. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ จากบัญชี 41 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2552


แนวปฏิบัติในการเสนอขอเครื่องราชฯ ปม.บัญชี41

แนวปฏิบัติในการเสนอขอเครื่องราชฯ ปม.บัญชี41

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.541298 sec.