kru_sudarat


วิวัฒนาการจากสัตว์มาสู่คนคำถาม
1. บอกจุดกาเนิดและหลักฐานของสัตว์โบราณในอดีต
2. ระบุรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและหน้าที่ตามวิวัฒนาการของสัตว์
3. บอกลาดับขั้นตอนการเกิดวิวัฒนาการของสัตว์จากตั้งแต่การเป็นเซลล์แรกเริ่มจนเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
4. อธิบายความสาคัญของการมีกระดูกสันหลังและการขึ้นมาอาศัยอยู่บนบก
5. บอกความเชื่อมโยงทางวิวัฒนาการของมนุษย์และสัตว์อื่น
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005577 sec.