art


นาฏศิลป์

รหัสตัวชี้วัด

รายวิชา  นาฏศิลป์   รหัส  ศ30103

 

ศ๓.๑ม.๔-๖/๑       มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ

ศ๓.๑ม.๔-๖/๒      สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ

ศ๓.๑ม.๔-๖/๓      ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่

ศ๓.๑ม.๔-๖/๔      วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร

ศ๓.๑ม.๔-๖/๕      วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องการสื่อความหมายในการแสดง

 ศ๓.๑ม.๔-๖/๖       บรรยาย และวิเคราะห์ อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์ และสถานที่

                             ที่มีผลต่อการแสดง

ศ๓.๑ม.๔-๖/๗       พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง

ศ๓.๑ม.๔-๖/๘      วิเคราะห์ท่าทาง และการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจำวันและนำมาประยุกต์ใช้ในการแสดง

ศ๓.๒ม.๔-๖/๑      เปรียบเทียบการนำการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ

ศ๓.๒ม.๔-๖/๒     อภิปรายบทบาทของบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการละคร ของประเทศไทยในยุค

                             สมัยต่างๆ

ศ๓.๒ม.๔-๖/๓     บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ศ๓.๒ม.๔-๖/๔    นำเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.006745 sec.