KRUPUY


ตัวชี้วัด ภาษาไทย ท 21101

โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ท21101  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

ก่อนสอบกลางภาค

สอบกลางภาค

ก่อนสอบปลายภาค

สอบปลายภาค

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

ท 1.1

(ม 1/1)

1.อ่านเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรอง กาพย์ กลอน และโคลง

 

 

 

 

4

 

(ม1/2)

2.จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

 

 

 

 

6

 

(ม1/3)

3.แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นพร้อมระบุเหตุผล

 

 

 

 

5

 

(ม1/9)

4.มารยาทในการอ่าน

 

 

 

 

4

 

ท 2.1

 (ม1/1)

5.คัดลายมือตัวบรรจงครึงบรรทัด

 

 

 

 

5

 

(ม1/2)

6.เขียนสื่อสารแนะนำตนเอง

 

 

 

 

4

 

(ม1/4)

7.เขียนเรียงความเชิงพรรณนา

 

 

 

 

5

 

(ม1/9)

8.มารยาทในการเขียน

 

 

 

 

4

 

ท 3.1

(ม1/1)

9.พูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู

 

 

 

 

4

 

(ม1/2)

10.พูดรายงานประเด็นที่ศึกษา

 

 

 

 

5

 

(ม1/6)

11.มารยาทในการพูด  การดู การฟัง

 

 

 

 

4

 

ท 4.1

 (ม1/1)

12.อธิบายลักษณะเสียงในภาษา

 

 

 

6

 

(ม1/2)

13.การสร้างคำในภาษาไทยคำมูล คำประสม

คำซ้ำ  คำซ้อน   คำพ้อง

 

 

 

6

 

(ม1/4)

14.วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน

 

 

 

4

 

 

15.จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นสุภาษิตและคำพังเพย

 

 

 

4

 

ท 5.1

(ม1/1)

16.สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม

 

 

 

5

 

(ม1/2)

17.วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม

 

 

 

5

 

(ม1/3)

18.อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

 

 

 

5

 

(ม1/4)

19.สรุปความและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้

 

 

 

5

 

(ม1/5)

20.ท่องจำบทอาขยาน

 

 

 

 

5

 

 

21.คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

 

5

 

 

 

วรรณคดีที่เรียน  1. สมบัติวรรณคดี           นิราศภูเขาทอง      สอบกลางภาค

                           2. โคลงโลกนิติ              . สุภาษิตพระร่วง     สอบปลายภาค

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.547319 sec.