KRUPUY


วันที่ 22 พ.ค.57
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ15-18

 

“ลิงน้อยมีนิสัยซุกซน วิ่งไปเหยียบขามดแดง มดแดงบอกให้ขอโทษ แต่ลิงน้อยไม่ยอม

ขอโทษ มดแดงจึงชวนเพื่อนมารุมกัดต่อยลิงน้อย ลิงน้อยได้รับความเจ็บปวดมากจนทนไม่ไหว จึงยอมขอโทษมดแดง

 

15.ข้อใดเหมือนพฤติกรรมของลิงน้อย

ก. กล้า วิ่งไปชนตอไม้จนหกล้ม ข. ชัย ทำการบ้านส่งครูทันเวลาทุกวัน

ค. วินัย วิ่งไล่เตะฟุตบอลในสนาม ง. วันดี วิ่งเล่นลิงชิงหลัก

16.คำพูดใดตรงกับการกระทำของลิงน้อย

ก.ไม่รู้จักเข็ดหลาบ ข. ไม่รู้จักประมาณตนเอง

ค.ไม่รู้จักเอาตัวรอด ง. ไม่ดูตาม้าตาเรือ

17.ลิงควรทำตามข้อใดเหตุการณ์จึงจะไม่จบลงแบบนี้

ก.เรียกเพื่อนมาฆ่ามดแดง ข. ขอโทษมดแดง

ค.จับมดแดงกินเป็นอาหาร ง. วิ่งไปให้ไกลที่สุด

18.ถ้ามดแดงเป็นคน มดแดงควรถือคติตามข้อใด เหตุการณ์จึงจะสงบลง

ก.บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องชำระ

ข.คนดีชอบแก้ไข คนจัญไรชอบแก้ตัว

ค.เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

ง.น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 2.042743 sec.