kru_sudarat


เนื้อหาวิจัยเบื้องต้น
NoP_PDF_downlaod.png บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย id_13621_powerpoint.jpg สไลด์นำเสนอ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย

NoP_PDF_downlaod.png บทที่ 2 การกำหนดปัญหาการวิจัย id_13621_powerpoint.jpg สไลด์นำเสนอ เรื่อง ารกำหนดปัญหาการวิจัย

NoP_PDF_downlaod.png บทที่ 3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสมมุติฐานการวิจัย

NoP_PDF_downlaod.png บทที่ 4 ตัวแปรในการวิจัย

NoP_PDF_downlaod.png บทที่ 5 การออกแบบวิจัย

NoP_PDF_downlaod.png บทที่ 6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

NoP_PDF_downlaod.png บทที่ 7 การสร้างเครื่องมือวิจัย

NoP_PDF_downlaod.png บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูล

NoP_PDF_downlaod.png บทที่ 9 การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย

NoP_PDF_downlaod.png บทที่ 10 การประเมินงานวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.015275 sec.