arun


แนะนำการใช้บทเรียน
การสร้างภาพเคลื่อนไหว (นักเรียน)
1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ศึกษาใบความรู้เรียงตามหน่วย
3. ทำใบงานเรียงตามหน่วย
4. ทำแบบทดสอบหลังเรียน
5. ดูตัวอย่างผลงานนักเรียน 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.207523 sec.