KRU_NAN


ประวัติครูผู้สอน
  


 

 นางวรณัน  พึ่งคำ

ประสบการณ์การทำงาน :

ปีการศึกษา 2521 – 2537         อาจารย์ 2 โรงเรียนบางใหญ่

ปีการศึกษา 2538 – 2552         ครู ค.ศ. 2  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ปีการศึกษา 2552 – ปัจจุบัน     ครู ค.ศ. 3  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

การศึกษา : 

 

                  ม.ศ. 3

โรงเรียนสายปัญญา

                  ป.กศ. สูง

วิทยาลัยครูสวนดุสิต

                  กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน

                  ค.ม. สาขาการวัดและการประเมินผลการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมและการศึกษาดูงาน :

พ.ศ. 2546   เป็นครูอาสาสมัครโครงการ ยู ซี อี ศึกษาดูงาน ณ Spotswood College เมือง New Plymouth

                   ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเวลา 3 สัปดาห์  (10 -28  ตุลาคม 2546)

พ.ศ. 2550  ศึกษาดูงานที่โรงเรียน Mary Mount ประเทศสิงคโปร์ ( 13 - 16 มกราคม 2550)

พ.ศ. 2550   เป็นครูอาสาสมัครโครงการเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และศึกษาดูงานที่ประเทศลัตเวีย เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
                 (15 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2550)

พ.ศ. 2551  ผ่านการทดสอบ TKT Module 1 Band 3

พ.ศ. 2552  ผ่านการทดสอบ TKT Module 2 Band 3

พ.ศ. 2552   สอบชิงทุน สพฐ. ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ หลักสูตร Thai Curriculum Leaders/Key Teachers Program
                 ณ มหาวิทยาลัย Chichester ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 เดือน (20 เม.ย. – 15 พ.ค. 2552)

พ.ศ. 2553   ศึกษาดูงานครูแกนนำเครือข่าย EIS ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะ ครูวิทย์ คณิต คอมพิวเตอร์ทางด้านการจัดการเรียน
                 การสอนด้านภาษาอังกฤษ  ณ ประเทศสิงคโปร์ (17-20 เมษายน 2553)   

ความภาคภูมิใจ :

พ.ศ. 2537   ได้รับเกียรติบัตรครูแม่แบบงานทะเบียนวัดผล จาก สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนนทบุรี

พ.ศ. 2543   ได้รับเกียรติคุณบัตรครูแม่แบบงานทะเบียนวัดผล จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภากรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2550   ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ครูผู้ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูดีเด่น


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.006007 sec.