Kru_Supee


ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ  นางสาวสุภี      นามสกุล   ชาคริตบุษบง สัญชาติ   ไทย                      
เชื้อชาติ  ไทย        ศาสนา  พุทธ    ภูมิลำเนาจังหวัด   กรุงเทพมหานคร             
ที่อยู่ปัจจุบัน  88/1  หมู่ 10     ถนน พุทธมณฑล สาย 4
เริ่มรับราชการตำแหน่ง  อาจารย์  1  ระดับ/ขั้น   3 
สังกัด กองการมัธยมศึกษา     กระทรวง ศึกษาธิการ   
เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่    25  ธันวาคม  พ.ศ.  2524    ปัจจุบัน อายุ   59  ปี
ได้เลื่อนชั้นและดำรงตำแหน่ง ครู คศ. 3 (ครูชำนาญการพิเศษ) เมื่อ วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2547  
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  1 
ที่หน่วยงาน/ สถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.039139 sec.