RCY_SW3


เพลง ดวงเดือนยุวกาชาด

เพลง ดวงเดือนยุวกาชาด

    *โอ้ละหนอยุวกาชาดเอย สุขฤดีที่เราเคยได้สัมพันธ์ สมัครสมานชื่นบานมานานวัน         รักใคร่ผูกพันธ์    รักใคร่ผูกพันธ์   ฉันพี่น้องเอย

                        (ตั้งแต่โอ้ละหนอ....จบถึง....พี่น้องเอย   *ร้อง  2 เที่ยว  เที่ยวแรกคำว่า..เอยเสียงต่ำ   

                               เที่ยวที่ 2..เอย เสียงสูง  เพื่อขึ้นวรรคต่อไปได้)

       -เคยสุขล้ำ น้ำคำพร่ำเฉลย (เอื้อน)... .....................          เอ่ยวาจาฝากไว้ไม่ลืมกัน

                        จะร่วมกิจนานาสารพัน เพื่อธำรงคงมั่นการกาชาดเอย   จะร่วมกิจนานาสารพัน เพื่อธำรงคงมั่นการกาชาดเอย

         หวานชื่นระรื่นนัก (รับ)                                                    พบพักตร์ได้ชื่นจิต (รับ)

                         ฝันใฝ่อยากใกล้มิตร คู่คิดไม่แรมห่าง ช่วยกันจัดสรรสร้าง กาชาดให้เด่นไกล                                                        

                        แม้ร่วมกันจริง จริง ทุกสิ่งจะสำเร็จได้

                      *โอ้ละหนอขอลาไกล ถ้าพบกันใหม่โปรดทักทายเอย  โอ้ละหนอขอลาไกล ถ้าพบกันใหม่โปรดทักทายเอ้ย


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.006642 sec.