RCY_SW3


เพลง หลักการกาชาด

เพลงหลักการกาชาด (ทำนองลาวโซ่ง) โอ้เจ้าช่อเบญจมาศ หลักการกาชาดมีอยู่เจ็ดข้อ (ซํ้า) ที่ปีระชุมรับรองหลักการ (ซํ้า) เพื่อให้ทํางานได้ผลเพียงพอ หนึ่ง เจ้าช่อเอื้องคํา มนุษยธรรมหลักการข้อใหญ่ (ซํ้า) ป้ องกันและบรรเทาทุกข์ (ซํ้า) เสริมสร้างความสุขแก่คนทั่วไป สอง เจ้าช่อชํามะเลียง ความไม่ลําเอียงนั้นน่าชื่นใจ (ซํ้า) ทุกผิวและทุกชาติเชื้อ (ซํ้า) กาชาดเอื้อเฟื้ อไม่รังเกียจใคร สาม ดอกเล็บมือนาง ถือความเป็นกลางไม่เข้าฝ่ ายไหน (ซํ้า) ยามศึกหรือยามสงบ (ซํ้า) เราไม่เลือกคบเฉพาะชาติใด สี่ เจ้าพวงอุบะ เรามีอสิระไม่ขึ้นแก่ใคร (ซํ้า) ไม่ก้าวก่ายกฎหมายบ้านเมือง (ซํ้า) ทำ แต่ในเรี่องที่จะทำได้ ห้า เจ้าดอกพุดตาน ให้บริการอาสาสมัคร (ซํ้า) ทําโดยไม่ทวงบุญคุณ (ซํ้า) เราบําเพ็ญบุญด้วยนํ้าใจรัก หก เจ้าช่อกุหลาบ รักษาเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียว (ซํ้า) ประเทศหนึ่งก็มีเพียงหนึ่ง (ซํ้า) กาชาดคํานึงถึงความกลมเกลียว เจ็ด เจ้าช่อดอกรัก กาชาดยึดหลักความเป็นสากล (ซํ้า) ฐานะความรับผิดชอบ (ซํ้า) หน้าที่ในระบอบเหมือนกันทุกแห่งหน โอ้เจ้าช่อดอกโศก กาชาดทั่วโลกทําการยิ่งใหญ่ (ซํ้า) ถ้าท่านช่วยกันบํารุง (ซํ้า) ก็เหมือนผดุงให้โลกพ้นภัย

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.026787 sec.