RCY_SW3


สัญลักษณ์ของยุวกาชาด

สัญลักษณ์ของยุวกาชาด

 
 
 
 
                            เป็นรูปกากบาทสีแดง บนพื้นขาวล้อมรอบด้วยวงกลมสีน้ำเงิน รูปกากบาทเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 5 รูป ประกอบกัน วงกลมสีน้ำเงินมีความหนาของเส้นวงกลมเท่ากับครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขอบวงกลมด้านในห่างจากเส้นขอบด้านบน ด้านล่าง และด้านข้างของกากบาท มีอัตราส่วนเท่ากับครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเช่นกัน


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005972 sec.