math


คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ม.1  ภาคเรียนที่ 1  ค21101
  • จำนวนเต็ม
  • เลขยกกำลัง
  • ทศนิยมและเศษส่วน
  • การสร้างทางเรขาคณิต
  • รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

ม.1  ภาคเรียนที่ 2  ค21102
  • สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  • อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
  • กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
  • สถิติ (1)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.006209 sec.