math


คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ม.1  ภาคเรียนที่ 1  ค21101
  • จำนวนตรรกยะ
  • เลขยกกำลัง
  • สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  • มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต

ม.1  ภาคเรียนที่ 2  ค21102
  • อัตราส่วน
  • คู่สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  • การสร้างทางเรขาคณิต
  • สถิติ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005877 sec.