math


คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

ม.1  ภาคเรียนที่ 1  ค31201
 • บทประยุกต์เกี่ยวกับรูปเรขาคณิต จำนวนนับและร้อยละ
 • จำนวนและตัวเลข
 • การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง

ม.1  ภาคเรียนที่ 2  ค31202
 • การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
 • การประยุกต์ 2
  • พาลินโดรม
  • ฟิโบนักชี
  • ข่ายงาน
  • เศษส่วนและทศนิยม
 • สกุลเงินในประเทศอาเซียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.006269 sec.