FinanceDept


พันธกิจ

พันธกิจ  (MISION)

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของงานในกลุ่มบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
  2.  ดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  3. บริหารงานการเงิน งบประมาณ  ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
  4. บริหารงานพัสดุ  จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ควบคุม ตรวจสอบพัสดุ และรายงานการใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
  5. บริหารงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

 

เป้าประสงค์  (GOALS)

  1.  พัฒนาแผน ระบบงานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพให้พร้อมเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ
  2. วิเคราะห์และจัดทำกรอบนโยบาย  การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับหน่วยงานทุกระดับ
  3. ควบคุมงบประมาณให้มีการเบิก – จ่าย เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัวและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  4. ควบคุมการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทันเวลาและให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
  5. จัดทำระบบบัญชี งบประมาณ เงินรายได้ ให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005760 sec.