FinanceDept


วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  (VISION)

      มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงินและพัสดุ การวิเคราะห์จัดทำแผน  อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักความถูกต้อง  ซื่อสัตย์  โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อพัฒนาระบบอย่างมีประสิทธิภาพ


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005386 sec.