LDASW3


กิจกรรมรักษาดินแดน
รายละเอียดกิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร เทอม 2 ปีการศึกษา 2562
ผลัดฝึก นศท. 62 >>> หน้า 1 >>> หน้า 2 >>> หน้า 3

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกภาคสนาม 1 >>> รายละเอียด
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกภาคสนาม 2 >>> รายละเอียด
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005056 sec.