HR


งานสำนักงานและธุรการ

งานสำนักงานและธุรการ

๑. นางสาววัชรี แก้วนิยม ครู ประธาน

๒. นางสาวปิยธิดา เถินบุรินทร์ ครูผู้ช่วย กรรมการ

๓. นางสาวอำภาสินี รัตนวัน ครูผู้ช่วย กรรมการ

๔. นางสาวจิตรลดา เจ็กเผือกหอม ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ

๕. นางสาวสุนิษา  ภู่พยนต์ เจ้าหน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๖. นางสาวรุ่งฟ้า วรรักษ์ เจ้าหน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

       หน้าที่ 

-  งานสารบรรณกลุ่มบริหารงานบุคคล

๑. จัดเก็บหนังสือราชการ สำเนาหนังสือนำส่งอย่างเป็นระบบ

๒. จัดทำทะเบียนรับ–ส่ง เอกสาร หนังสือราชการ ออกคำสั่งไปราชการให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ มีระบบการจัดเก็บเข้าแฟ้ม การจำหน่าย ตามระบบงานสารบรรณ

๓. จัดทำเอกสาร แบบฟอร์ม และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานฯ ไว้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การบริการด้านเอกสารกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ตรวจสอบ ควบคุมดูแล ส่งเสริม ติดตาม และประสานงานเพื่อให้การดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย เป็นระบบและรวดเร็ว ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ

๕. วางแผนงาน โครงการ ในการพัฒนางานสำนักงาน พัสดุ สารบรรณ สารสนเทศ ปฏิคม แผนงาน    

๖. สถานที่ในกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้เอื้อในการปฏิบัติงานและการบริการ และสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มบริหารงานบุคคล

๗. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานและกำกับติดตามให้ดำเนินงานตามแผนฯ ปฏิบัติงานพัฒนาสำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและจัดให้มีทำเนียบบุคลากร

๘. ดำเนินการขอเสนอ จัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ โดยประสานกับงานพัสดุของโรงเรียน           มีการจัดทำบัญชี ทะเบียน ควบคุม พัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มงานบริหารบุคคล มีการติดตามดูแล           มีการปรับซ่อมบำรุงรักษา พัสดุ เป็นประจำโดยดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุและเป็นปัจจุบัน

๙. ให้ความสะดวกแก่คณะกรรมการพัสดุและทรัพย์สินของโรงเรียนในการตรวจสอบประจำปี

๑๐. มีการควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินการปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการ

ให้เป็นไปตามแผนงาน พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลสถิติและสรุปรายงานเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

๑๑. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและรายงานให้รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลให้รับทราบ

๑๒. เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงงาน

๑๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

- งานเลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล

๑. บันทึกข้อความเชิญประชุมและประสานการขอใช้ห้องประชุม

๒. ทำวาระการประชุม เตรียมเอกสารและความพร้อมในการประชุม บันทึกการประชุม

๓. รับผิดชอบสมุดเยี่ยมเพื่อเสนอผู้มาเยี่ยมบันทึกเยี่ยมตามควรแก่โอกาส

๔. ให้บริการด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ แก่บุคลากรในกลุ่มงานบริหารบุคคลและเป็นงาน

ปฏิคม ให้บริการทั้งบุคลากรภายในและภายนอก พร้อมประสานงานภายในโรงเรียน

๕. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารบุคคล จัดทำข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงาน

บุคคล เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มงานและนำไปปรับปรุงพัฒนางาน

๖. ประสานกับหน่วยงานย่อยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเรียบร้อยและเป็นผลดีต่อการบริหาร              กลุ่มบริหารงานบุคคล

๗. ติดต่อผู้ปกครองด้วยไมตรีจิตร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนที่มาติดต่อและประสานงาน

๘. ดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

- งานสวัสดิการและพัฒนาด้านขวัญ กำลังใจ

๑. ควบคุมดูแลเงินสวัสดิการครู-บุคลากร ให้ใช้จ่ายเงินสวัสดิการตามวัตถุประสงค์ตลอดจน 

    จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. จัดกิจกรรมและจัดบัตรอวยพร ของที่ระลึก ช่อดอกไม้ เนื่องในโอกาสต่างๆ

- วันครบรอบวันเกิด

- ครูและบุคลากรย้ายเข้า/ย้ายออก/เกษียณ

- การได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาที่สูงขึ้น

- ได้รับวิทยฐานะเพิ่ม

๓. จัดบริการเยี่ยมไข้แก่บุคลากรกลุ่มงานบริหารบุคคลที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยนอนรักษาตัว ในโรงพยาบาล การวางพวงหรีดเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมศพ จัดบริการยานพาหนะไปเยี่ยมไข้หรือร่วมงานศพ โดยประสานหัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้รับดำเนินการ

๔. รับรองผู้มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานกลุ่มงานบริหารบุคคล

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.533570 sec.