Kru_Supee


ผลงานครู

เกียรติประวัติที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ

ลำดับที่

ปี ที่ได้รับ 

รางวัลที่ได้รับ 

หน่วยงานที่มอบ 

1

2542

ชนะเลิศโครงการประกวดสื่อเพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สสวท.

2

2545

เกียรติบัตรครูที่ปรึกษาดีเด่นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กรมสามัญศึกษา

3

2545

เกียรติบัตรครูผู้ฝึกนักเรียนดีเด่น  รายการแข่ง MS Power Point  ม.ปลาย

กรมสามัญศึกษา

4 

2545

เกียรติบัตรครูผู้ฝึกนักเรียนดีเด่น  รายการแข่ง Photoshop  ม.ปลาย

กรมสามัญศึกษา

5

2546

เกียรติบัตรครูผู้ฝึกนักเรียนดีเด่น  รายการแข่ง MS Word  ม.ต้น

กระทรวงศึกษาธิการ

6

2550

เกียรติบัตรครูผู้อุทิศตนให้กับราชการ

ร.ร.นวมินทราชินูทิศ

สตรีวิทยา พุทธมณฑล

7

2550

เกียรติบัตรในฐานะหัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ด้วยความเสียสละ รับผิดชอบ และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล

8

2552

โล่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น

ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

9

2553

เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลหนี่งแสนครูดี

 

กระทรวงศึกษาธิการ

10

2554

ครูผู้ฝึกนักเรียนดีเด่น รายการแข่งขัน Microsoft Office Specialist (MOS)ประจำปีการศึกษา 2554( ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยประทานพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ)

วิทยาลัยเทคโนสยาม(สยามเทค)

11

2555

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

12

2555

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง   กิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


13

2556

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (ตัวแทนเขต) กิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

14

2556

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (ตัวแทนเขต) กิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

15

2557

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (ตัวแทนเขต) กิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

16

2558

1. เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (ตัวแทนเขต) กิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ต้น 

 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65

2. เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

( ระดับภาค)   กิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ต้น   

 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.012703 sec.