arun


รางวัลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
1. รับเหรียญพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
2. คณะกรรมการอำนวยการดูแลนักเรียนฝึกซ้อมเข้าแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งรายการชิงช้าสวรรค์

3. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
4. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาเครื่องมือในการทำวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
5. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
6. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7. ครูดีในดวงใจ ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
8. ครูดีที่หนูรัก ระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
9. ครูดีที่หนูรัก ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
10. ครูผู้มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสตรีวิทยา คุรุสภาพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
11. วิทยากรให้การอบรม โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
12. วิทยากรให้การอบรม การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องบิน โรงเรียนศุภวรรณ
13. วิทยากรสัมมนา ช่องทางการจัดการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
14. รางวัล 'หนึ่งแสนครูดี' ประจำปี 2556
15. ผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมือวิจัย บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558
16. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ (ผู้อำนวยการไปราชการต่างจังหวัด)
17. กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรม ประจำศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
18. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการ งานศิลปหัตถกรรมประจำศูนย์การแข่งขัน
19. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ (ผู้อำนวยการไปราชการต่างประเทศ)
20. ผู้ช่วยวิทยากร การสร้างสื่อการเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์ ด้วย google site
21. ผู้ช่วยวิทยากร การใช้สื่อ ICT ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.006568 sec.