HR


งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
๑. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี ครู ประธาน
๒. นางวันดี  แจ่มพินิจ            ครู กรรมการ
๓. นางสาวชาคริยา ธีรสุนทรวัฒน์ ครู กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวสุนิษา  ภู่พยนต์ เจ้าหน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหน้าที่
- งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน
๑. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา
๒. จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๓. นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานกำหนดตำแหน่ง
๑. จัดทำภาระงาน (คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ฯ) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. จัดทำแบบฟอร์มการรับส่งทรัพย์สินของทางราชการไว้บริการข้าราชการครูและบุคลากร
๓. นำเสนอแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005891 sec.