HR


งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑. นายภูธร บ้านเนิน ครู ประธาน
๒. นางสาวสุจิตรา ศรีรอต ครู กรรมการ
๓. นางภวรัตน ภัทรผลพูล ครู กรรมการ
๔. นางจันทร์เจ้า เถียรทวี ครู กรรมการ
๕. นางกรรณิการ์ มนุญโย ครู กรรมการ
๖. นางสาวอำภา ศรีวงค์ราช ครู กรรมการ
๗. นายธนะกิจ รุ่งโรจน์ ครู กรรมการ
๘. นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม ครู กรรมการ
๙. นางสาวชาคริยา ธีรสุนทรวัฒน์ ครู กรรมการ
๑๐. นางสาวฌุมพรี โพธิ์เจริญรักษ์ ครู กรรมการ
๑๑. นางสาวนรีรักษ์ ทองสะอาด ครู กรรมการ
๑๒. นางสาวอำภาสินี รัตนวัน ครูผู้ช่วย กรรมการ
๑๓. นางสาวกรกช นวพงศ์ธนานนท์ ครู กรรมการ
๑๔. นายเจนณรงค์ อร่ามรัตนชัย ครู กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวสุนิษา  ภู่พยนต์ เจ้าหน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
๒. ตรวจสอบคุณสมบัติการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์เดิม (ว17/2552) หรือตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
๓. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการรวบรวมข้อมูลและผลงานต่าง ๆ 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005428 sec.