HR


งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย ลาและการออกจากราชการ
งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย ลาและการออกจากราชการ
๑. นายศรัณย์  พฤกษาปัญญะ    ครู ประธาน
๒. นายเจนณรงค์  อร่ามรัตนชัย ครู กรรมการ
๓. นางสาวมนัญญา  รมัยธิติมา ครู กรรมการ
๔. นางสาวสโรชา  อามาตย์ทัศน์      ครู กรรมการและเลขานุการ
๕. นางสาวสุนิษา  ภู่พยนต์ เจ้าหน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     
หน้าที่
- งานดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ
๒. จัดทำแบบฟอร์มเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไว้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๔. การจ้างลูกจ้างประจำและจ้างลูกจ้างชั่วคราว
๕. จัดทำแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวไว้บริการข้าราชการครูและบุคลากร
๖. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
๗. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในแต่ละกรณี
- กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินงบประมาณ
- กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา 
8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ
๒. ดำเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น
๓. ตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ และระยะเวลาในการขอปรับเปลี่ยนตำแหน่ง
- การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ
๒. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดคุณสมบัติ
๓. ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. ดำเนินการจัดส่งคำร้องไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005284 sec.