HR


งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๑. นางสาววัชรี  แก้วนิยม            ครู ประธาน
๒. นางสาวจิตรลดา เจ็กเผือกหอม      ครูผู้ช่วย กรรมการ
๓. นางสาวปิยธิดา  เถินบุรินทร์ ครูผู้ช่วย กรรมการ
๔. นางสาวปาริจิตร ไพเราะ ครูผู้ช่วย กรรมการ
๕. นางสาวอำภาสินี รัตนวัน ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาวสุนิษา  ภู่พยนต์ เจ้าหน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 
- การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่
๑. เตรียมเอกสารสำหรับการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๒. แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมีการมอบหมายหน้าที่งานให้ปฏิบัติ
๓. ติดตาม ประเมินผลและให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   - การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๑. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. กำหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด
๔. ติดตามประเมินผลการพัฒนา
๕. รายงานผลการดำเนินไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
- การพัฒนาก่อนเลื่อนตำแหน่ง
๑. ศึกษาวิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง ลักษณะงาน ตามตำแหน่งที่ได้รับการปรับปรุง
๒. กำหนด ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม
๔. ติดตามประเมินผลการพัฒนา
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005604 sec.