HR


งานทะเบียนประวัติ
งานทะเบียนประวัติ
๑. นายศรัณย์  พฤกษาปัญญะ              ครู ประธาน
๒. นางสาวหทัยรัตน์  ชมฤทธิ์ ครู กรรมการ
๓. นางสาวปาริจิตร ไพเราะ ครู กรรมการ
๔. นางสาวจิตรานันท์  จันทิมา ครู กรรมการและเลขานุการ
๕. นางสาวสุนิษา  ภู่พยนต์ เจ้าหน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
หน้าที่
- การขออนุญาตลาทุกประเภท การทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐและการทำทะเบียนประวัติ กพ.7
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามประเภทการลา
๒. สรุปสถิติวันลาและเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
๓. การจัดระบบและการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างมีระบบ
๔. การขออนุญาตการลาศึกษาต่อ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการของเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการตามที่กฎหมายกำหนด
๕. สรุปรายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู/ลูกจ้าง ประจำวัน/ประจำเดือน และ ๖ เดือน
๖. จัดทำทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ (แฟ้ม กพ.7), ทำเนียบบุคลากร) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างให้เป็นปัจจุบัน 
๗. ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างตามแบบที่กำหนด โดยนำเสนอไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขออนุมัติการแก้ไขต่อ ก.ค.ศ. กรณีมีการแก้ไข
๘. จัดเตรียมเอกสารการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้บริการข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
๙. เมื่อได้รับบัตรแล้วนำส่งคืนผู้ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑๐. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
๑๑. เสนอเรื่องการอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาศึกษาต่อให้เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดหรือเพื่อทราบแล้วแต่กรณี

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005662 sec.