HR


การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
๑. นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี ครู ประธาน
๒. นางสาววัชรี  แก้วนิยม ครู กรรมการ
๓. นายภูธร บ้านเนิน ครู กรรมการ
๔. นางทัศนีย์ หล้าธรรม ครู กรรมการ
๕. นางมาลี เอี่ยมพริ้ง ครู กรรมการ
๖. นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ ครู กรรมการ
๗. นางกรรณิการ์ มนุญโย ครู กรรมการ
๘. นางสาวนาตยา สุกจั่น ครู กรรมการ
๙. นางสาวมนัสนันท์ พุ่มดียิ่ง ครู กรรมการ
๑๐. นายธนะกิจ รุ่งโรจน์ ครู กรรมการ
๑๑. นางสาวจิตรานันท์ จันทิมา ครู กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางสาวสุนิษา  ภู่พยนต์ เจ้าหน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
๑. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา
๒. สร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ          ผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดหรือกรณีอื่นตามความเหมาะสม
๓. ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาต                 ลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005241 sec.