HR


การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบประกอบวิชาชีพ

การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบประกอบวิชาชีพ

  1. นางสาวรัตนา         กาญจนสาลี                ครู                 ประธาน
  2. นางสาวชาคริยา      ธีรสุนทรวัฒน์              ครู                 กรรมการและเลขานุการ
  3. นางสาวสุนิษา         ภู่พยนต์                     เจ้าหน้าที่         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

     หน้าที่

  1. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  2. ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อเสนอไปยังเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินการต่อไป

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.006226 sec.