HR


งานวินัยและการรักษาวินัยครูและบุคลากร

งานวินัยและการรักษาวินัยครูและบุคลากร
๑.     นางทัศนีย์             หล้าธรรม         ครู                 ประธาน
๒.     นางสาววัชรี           แก้วนิยม          ครู                 กรรมการ
๓.     นายจิตรกร            รัตนพันธ์          ครู                 กรรมการ
๔.     นางจันทร์เจ้า          เถียรทวี           ครู                 กรรมการ
๕.     นางกรรณิการ์         มนุญโย           ครู                 กรรมการ
๖.     นางสาวมนัสนันท์     พุ่มดียิ่ง           ครู                 กรรมการ
๗.     นายภูธร               บ้านเนิน          ครู                 กรรมการและเลขานุการ
๘.     นางสาวสุนิษา         ภู่พยนต์           เจ้าหน้าที่         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพการส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการส่งเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย โดยดำเนินการเกี่ยวกับให้ความรู้  ฝึกอบรม การสร้างขวัญและกำลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้างแลพัฒนาเจตคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ๑. รวบรวมและเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๒. ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
๓. กรณีความผิดไม่ร้ายแรง กรณีความผิดวินัยร้ายแรง การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษการอุทธรณ์และการร้องทุกข์การออกจากราชการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005357 sec.