HR


การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /ค่าจ้างลูกจ้างประจำ/ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /ค่าจ้างลูกจ้างประจำ/ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
๑. นายศรัณย์  พฤกษาปัญญะ            ครู ประธาน
๒. นางสาวชลธิชา  อยู่ยง ครู กรรมการ
๓. นางสาวหทัยรัตน์ ชมฤทธิ์ ครู กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวสุนิษา  ภู่พยนต์ เจ้าหน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 
-  การเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติหรือกรณีพิเศษ
๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ
๒. เตรียมเอกสารการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
๓. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. ร่าง/พิมพ์รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบดำเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
๕. กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 
๖. กรณีการเพิ่มค่าจ้างและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอื่นนอกเหนือจาก สถานศึกษาสามารถ
๗. ดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษากำหนด 
๘. รายงานการพิจารณาความดีความชอบเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนามและเสนอไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. ดำเนินการตามระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน
๒. เตรียมเอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา“สายงานการสอน” และ “ผู้บริหารสถานศึกษา” ในรอบการประเมิน
๓. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005297 sec.