HR


งานพัสดุ
งานพัสดุ 
1. นางสาวจิตรลดา  เจ็กเผือกหอม    ครูผู้ช่วย ประธาน
2. นายณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร ครู กรรมการ
3. นางสาวเพียงพร โปทอง ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวสุนิษา ภู่พยนต์ เจ้าหน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางสาวรุ่งฟ้า วรรักษ์ เจ้าหน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     
หน้าที่
1. ควบคุม จัดทำบัญชี ทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของกลุ่มงานบริหารบุคคล
2. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในกลุ่มงานบริหารบุคคล
3. บำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงานให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างเป็นปัจจุบัน
4. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
5. กำกับ ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ และรายงานผลการ                          ดำเนินงานประจำปีการศึกษา เสนอรองฯ กลุ่มงานบริหารบุคคลและผู้อำนวยการสถานศึกษารับทราบ เพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป
6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005611 sec.