HR


งานแผนงานและสรุปผลการดำเนิน งาน/โครงการ/กิจกรรม

งานแผนงานและสรุปผลการดำเนิน งาน/โครงการ/กิจกรรม

๑.     นายณัฐวุฒิ            ปั้นเหน่งเพชร    ครู                 ประธาน

๒.     นายพงศกร            จิรยั่งยืนยง       ครู                 กรรมการ

๓.     นายศุภวิชญ์           ง่วนสำอางค์      ครู                 กรรมการ

๔.     นางสาวเพียงพร      โปทอง            ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ

๕.     นางสาวสุนิษา         ภู่พยนต์           เจ้าหน้าที่         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๖.     นางสาวรุ่งฟ้า         วรรักษ์            เจ้าหน้าที่         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

      หน้าที่
๑.  รวบรวมโครงการ/กิจกรรม จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

๒.  รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล

๓.  สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

๔.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005434 sec.