HR


งานข้อมูลสารสนเทศ

งานข้อมูลสารสนเทศ

๑.     นายรวิ                 แจ่มพินิจ         ครู                 ประธาน

๒.     นายธนะกิจ            รุ่งโรจน์           ครู                 กรรมการ

๓.     นายพงศกร            จิรยั่งยืนยง       ครู                 กรรมการ

๔.     นายณัฐวุฒิ            ปั้นเหน่งเพชร    ครู                 กรรมการ

๕.     นางสาวรัตนา         กาญจนสาลี      ครู                 กรรมการและเลขานุการ

๖.     นางสาวสุนิษา         ภู่พยนต์           เจ้าหน้าที่         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๗.     นางสาวรุ่งฟ้า         วรรักษ์            เจ้าหน้าที่         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

      หน้าที่

๑.     รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำข้อมูล สารสนเทศงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

๒.     ประชาสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูล งาน กิจกรรม การดำเนินงานของกลุ่มงาน ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

๓.     ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อ ประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษาด้วยไมตรีจิตดีงาม

๔.     รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติกิจกรรม ผลงานของกลุ่มงานเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ให้บุคคลอื่นได้รับทราบ พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการดำเนินงานต่าง ๆ

๕.     ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005853 sec.