KruKannika


รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน


                                                   รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน 

                                                                                               

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016  รายวิชาโปรแกรมนำเสนอ (ง20201)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน         นางกรรณิการ์   ประเสริฐวุฒิกุล
ปีที่ศึกษา         2559 

2017-05-27
          การศึกษาครั้งนี้เป็นพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016  รายวิชาโปรแกรมนำเสน (ง20201) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 รายวิชาโปรแกรมนำเสนอ (ง20201) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวนทั้งสิ้น  35 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาประสิทธิภาพด้วยการหาค่าร้อยละ การเปรียบเทียบคะแนน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบค่าที t-test แบบ Dependent samples t-test การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษา
สรุปได้ว่า
1.ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 82.06 / 85.57
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (= 4.77)

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.006321 sec.