KRU_NAN


แผนการวัด

 

 

แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่    1  ปีการศึกษา 2554

R  วิชาพื้นฐาน                o  วิชาเพิ่ม

ชื่อวิชา         ภาษาอังกฤษ 1                                  รหัสวิชา      อ31101          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4              .

จำนวน     3   ชั่วโมง/สัปดาห์     กลุ่มสาระการเรียนรู้                 ภาษาต่างประเทศ                   .

ครูผู้สอน  1)          นางวรณัน  พึ่งคำ                          2)             นางราตรี  รัศมี                                   .

                   3)                                                                4)                                                                  .

   5)                                                                6)                                                                  .

อัตราส่วนระหว่างภาค :  ปลายภาค   เท่ากับ              80                       :             20                         .

                   การวัดผลกลางภาค   20 คะแนน

  1. เวลาที่ใช้สอบ           60              นาที
  2. จำนวนข้อสอบ     ปรนัย     จำนวน    45           ข้อ         15                  คะแนน

                               อัตนัย     จำนวน       1          ข้อ           5                 คะแนน

                               ภาคปฏิบัติ (ชี้แจงรายละเอียด)

1)           เขียนเรียงความ                          คะแนน              5                 .

2)                                                              คะแนน                               .

3)                                                              คะแนน                               .

4)                                                              คะแนน                               .

                   การวัดผลปลายภาค  20 คะแนน

  1. เวลาที่ใช้สอบ          60               นาที
  2. จำนวนข้อสอบ     ปรนัย     จำนวน      45         ข้อ        15                   คะแนน

                               อัตนัย     จำนวน        1         ข้อ          5                   คะแนน

                               ภาคปฏิบัติ (ชี้แจงรายละเอียด)

1)            เขียนเรียงความ                        คะแนน             5                  .

2)                                                              คะแนน                               .

3)                                                              คะแนน                               .

4)                                                              คะแนน                               .

                                                                (นโยบายรัฐมนตรี ข้อสอบอัตนัย ร้อยละ 70 ข้อสอบปรนัย ร้อยละ 30)

 

 

 

ตารางกำหนดชิ้นงานตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

 

ลำดับที่

 

ชื่อชิ้นงาน

คะแนน

ตัวชี้วัด

กำหนดวันส่ง

1

การพูด  ได้แก่

- การพูดบรรยายเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

- การพูดเพื่อแสดงความไม่พอใจ และการกล่าวคำขอโทษ

- การพูดเพื่อสอบถามเส้นทางและการบอกทาง

20

ต.1.1 ม.4-6/2

ต.1.2 ม.4-6/1

ต.1.2 ม.4-6/5

 

30 มิ.ย.54

22 ก.ค.54

29 ส.ค.54

2

การเขียน ได้แก่

- การเขียนประวัติของตนเอง (Myself)

- การเขียนสรุปเรื่องราวที่อ่าน (Mind Mapping)

- การเขียนจดหมายเพื่อให้คำแนะนำ

- การเขียนโฆษณา/จดหมายสมัครงาน

- การเขียนบรรยายเกี่ยวกับท้องถิ่นของเรา

25

ต.1.3 ม.4-6/3

ต.1.2 ม.4-6/5

ต.3.1 ม.4-6/1

ต.4.2 ม.4-6/1

25 พ.ค.54

3 มิ.ย.54

16 ม.ย.54

14 ก.ค.54

5 ส.ค.54

3

การส่งงาน

- การทำแบบฝึกทักษะ (Worksheet)

10

ต.1.1 ม.4-6/1

ต.2.2 ม.4-6/2

ทุกครั้งที่สอน

 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกลุ่มสาระ

  1. มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ

เครื่องมือ/วิธีการวัด    จากการสังเกตและการประเมินจากการตรวจชิ้นงาน การส่งงาน  การเข้าเรียน               ความร่วมมือในชั้นเรียน                       

.

 

ลงชื่อ                                                     ครูผู้สอน                                ลงชื่อ                                                   ครูผู้สอน

         (         นางวรณัน  พึ่งคำ                )                                                    (      นางราตรี  รัศมี         )

 

 

                                ลงชื่อ                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

                                                (    นางรัชภรณ์  มีล้ำ                   )

                                ลงชื่อ                                                          หัวหน้างานวัดผล

                                                (    นางสาวจิระ  ดีช่วย                 )

                                ลงชื่อ                                                          รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

                                                (    นางวิยะดา  คชเสนี                 )

                   R   อนุมัติ       o  ไม่อนุมัติ

( นายสำเร็จ          แก้วกระจ่าง )

                                ลงชื่อ                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียน


ตารางวิเคราะห์การวัดผลตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ลำดับที่

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ /ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

จำนวน

ชั่วโมง ที่สอน

คะแนนที่จัดเก็บด้วยภาระงาน/ข้อสอบ

ระยะ เวลา

ที่จัดเก็บคะแนน

ก่อนสอบ

กลางภาค/ปี

สอบ

กลางภาค/ปี

หลังสอบ

กลางภาค/ปี

สอบ

ปลายภาค/ปี

1

ต.1.1 ม.4-6/1 ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ  คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน

 

5

 

5

 

 

2

ต.1.1 ม.4-6/2 อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน  

 

5

 

 

 

 

3

ต.1.1 ม.4-6/4 จับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

 

 

5

 

5

 

4

ต.1.2 ม.4-6/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ     ใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว/  เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

 

5

 

5

 

 

5

ต.1.2 ม.4-6/4  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม

 

 

5

 

5

 

6

ต.1.2 ม.4-6/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์อย่าง          มีเหตุผล

 

 

 

5

 

 

7

 

 ต.1.3 ม.4-6/3        พูดและเขียน แสดงความ คิดเห็น เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และ โลก พร้อมให้เหตุผลและยก ตัวอย่างประกอบ   

 

 

 

5

 

 

 

 ต.2.1 ม.4-6/1 เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 

 

 

 

 

 9

 ต.2.1  ม.4-6/3  เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม

 

 

 

 

 

 10

 ต.2.2 ม.4-6/1 อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน  คำพังเพย  สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

 

 

 

 5

 

 11

 ต.2.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล

 

 

 

 

 

 12

ต.3.1 ม.4-6/1. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน

 

 

 

 

 13

ต.4.2  ม.4-6/1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

 

 

 

 

 

 14

 ต.4.2 ม.4-6/2  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 

 

  

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.797683 sec.