kruAkkarat Article


เรียนออนไลน์ ศ 32106 ม.5/11-12 วิชาเลือก 8 มี.ค.64
ให้นักเรียยนศึกษาเรื่องต่อไปนี้ พร้อมทั้งสรุปในกระดาษ A4 หรือ ลงกระดาษสมุด แล้วนำมาส่งภายในอาทิตย์หน้า สามารถปริ๊นส่งได้(มีคะแนน)

1.ยุคดนตรีสากล

2.การเขียนโน้ตเบื้องต้น

3.อาชีพทางดนตรีและธุรกิจบันเทิง


คัวอย่าง

1. ยุคดนตรีสากล


2.การเขียนโน้ต3.อาชีพทางดนตรีContent's Picture
Comment(s)

Current Page(s) 1/0
<<
1
>>

Vote this Content ?

0
Vote(s)
Create by :


kruAkkarat
Detail Share
Status : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ศิลปะ


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.035765 sec.