K-Me Article


โครงสร้างอะตอม ตอนที่ 9 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

1.    จากความรู้เรื่องสเปกตรัมของไฮโดรเจนข้อใดผิด
               
                1.  สเปกตรัมของไฮโดรเจนในช่วงแสงสีขาวประกอบด้วยสเปกตรัม 4 เส้น
                2.  สเปกตรัมของไฮโดรเจนที่มีพลังงานต่ำสุด จะเป็นช่วงของแสงสีแดง
                3.  ความแตกต่างของพลังงานระหว่างระดับพลังงานต่าง ๆ จะไม่เท่ากัน
                4.  การเปลี่ยนอุณหภูมิของก๊าซไฮโดรเจนจะมีผลอย่างมากต่อสเปกตรัมของไฮโดรเจน

2.     ข้อความหรือการทดลองในข้อใดที่เป็นสิ่งแสดงให้ทราบว่าอิเล็กตรอนอยู่เป็นชั้นๆ
                1. การทดลองของทอมสัน
                2. การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด
                3. การศึกษาเรื่องสเปกตรัมจากการเผาสาร
                4. เอาปริซึมรับแสงแดดจะเกิดสเปกตรัม (แสง 7 สี)

3.    ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
                 1. การที่สเปกตรัมในช่วงแสงขาวของธาตุไฮโดรเจนมีเพียง 4 เส้น แสดงว่าอิเล็กตรอนของไฮโดรเจนมี  
                     ระดับพลังงานเพียง 4 ระดับ
                 2. ถ้าอะตอมของธาตุ ก มีอิเล็กตรอนมากกว่าอะตอมของธาตุ ข จำนวนเส้นสเปกตรัมในช่วงแสงขาว
                     ของธาตุ ก จะต้องมากกว่าธาตุ ข ด้วย
                 3. จำนวนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในธาตุชนิดต่าง ๆ จะเพิ่มขึ้นตามเลขเชิงอะตอม
                 4. ธาตุต่างชนิดกันอาจมีเส้นสเปกตรัมบางเส้นอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกัน ( ความถี่เท่ากัน ) ได้

 

4.    ข้อความใดต่อไปนี้ที่ไม่ถูกต้อง
        1. ธาตุแต่ละธาตุมีเส้นสเปกตรัมเป็นลักษณะเฉพาะตัวไม่ซ้ำกัน
        2. สมบัติของแต่ละธาตุมีความสัมพันธ์กับการจัดอิเล็กตรอนในอะตอม
        3. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนมีทิศทางแน่นอน
        4. เมื่อเผาสารประกอบสีของเปลวไฟและเส้นสเปกตรัมจะเกิดจากส่วนที่เป็นไอออนของโลหะ

5.   อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากระดับพลังงานใดไประดับพลังงานใด จึงจะคายพลังงานออกมามากที่สุด
         1.   1 ไป 2                     2.   2 ไป 1                              3.   3 ไป 2                              4.   4 ไป 3

6.   (Ent.47 ) ถ้าอิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานดังต่อไปนี้
          ก.  n = 2  è  n = 3               ข.  n = 2  è  n = 6                    ค.  n = 7  è n = 2
       ข้อใดถูก
         1.    มีการดูดพลังงานที่มีความถี่ของคลื่นสูงที่สุด           2.    มีการดูดพลังงานที่มีความยาวคลื่นยาวที่สุด
         3.   มีการคายพลังงานที่มีความถี่ของคลื่นสูงที่สุด          4.   มีการคายพลังงานที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด

 

7.  ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติแต่ละด้านของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
         1.  ถ้าความยาวคลื่นมากจะมีพลังงานสูงแต่มีความถี่ต่ำ
         2.  ถ้ามีความยาวคลื่นมากจะมีพลังงานต่ำและมีความถี่ต่ำด้วย
         3.  ถ้ามีความยาวคลื่นน้อยจะมีพลังงานต่ำแต่มีความถี่สูง
         4.  ถ้ามีความยาวคลื่นน้อยจะมีพลังงานสูงและมีความถี่สูงด้วย

 

8.  (เคมีโอลิมปิค 43)  ในการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของอิเล็กตรอนของธาตุชนิดหนึ่ง  ดังแผนผังระดับพลังงานดังรูป

    การเปลี่ยนระดับพลังงานแบบใดให้สเปกตรัมแสงสีเขียว (กำหนดให้  h = 6.625 x 10-34 Js   และ  λ สีเขียว = 500 nm                
           
        1. A                         2. B                         3. C                         4. C

 

9.   (เคมีโอลิมปิค 43)  หลอดไฟถนนเป็นหลอดไฟที่บรรจุไอของโซเดียม แสงที่เห็นจากหลอดดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากอะไร

      1.  อิเล็กตรอนเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมากรอบนิวเคลียส

      2.  อิเล็กตรอนถูกกำจัดจากอะตอม  เกิดเป็นไอออนบวกของโลหะ

      3.  อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากระดับพลังงานหนึ่งไปยังระดับที่มีพลังงานต่ำกว่า

      4.  ความต่างศักย์ระหว่างขั้วทำให้ไอของโลหะแตกเป็นไอออนบวกและวิ่งระหว่างขั้วของหลอดไฟ

 

10.   (เคมีโอลิมปิค 46)   เมื่อเผาสารประกอบของโลหะ สีของเปลวไฟหรือเส้นสเปกตรัมที่เกิดขึ้น จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานในข้อใด

        1.  รับพลังงานเพื่อย้ายอิเล็กตรอนไปยังระดับพลังงานที่สูงกว่า

        2.  ปล่อยพลังงานเนื่องจากอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากระดับพลังงานสูงสู่ระดับพลังงานต่ำ

        3.  ปล่อยพลังงานเนื่องจากการสร้างพันธะใหม่

        4.  รับพลังงานเพื่อให้อิเล็กตรอนตัวแรกหลุดจากอะตอมในสถานะก๊าซ

 

11.   (เคมีโอลิมปิค .47)  เมื่อเผาแก๊สไฮโดรเจนจะได้อะตอมของไฮโดรเจนที่มีพลังงานสูง  ซึ่งสามารถคายพลังงานออกมาในรูปของแสงได้หลายความยาวคลื่น สเปกตรัมชุดหนึ่งมีแสงอยู่ในช่วงที่มองเห็นได้ 
        มีสีม่วง (E1) สีน้ำเงิน (E2)  น้ำเงินอมเขียว (E3)  และแดง (E4)   โดย E1   E2  E3  และ  E4  คือพลังงานของโฟตอน

        จงพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้


       ก.   E1 >  E2 > E3  >  E4

       ข.  ถ้าเปรียบเสมือนกับขั้นบันได  จะได้ว่าขั้นที่อยู่ข้างล่างมีความสูงของขั้นบันไดเท่ากับ E1  และขั้นถัด

            ขึ้นไปข้างบนจะมีความสูงของขั้นบันไดน้อยลงเป็น E2  E3 และ E4 ตามลำดับ

       ค.  เส้นสเปกตรัมสีม่วงเทียบได้กับการก้าวขึ้นบันไดทีละหลายขั้น  ส่วนเส้นสเปกตรัมสีแดงเทียบได้กับ

            การก้าวขึ้นบันไดจากขั้นล่าง ๆ ขึ้นไป 1 ขั้น

           ข้อสรุปใดถูกต้อง

        1.  ก  ข                                    2. ข  ค                                     3. ก  ค                                    4.  ก

 

 12.  การเผาสารประกอบในข้อใดจะเกิดสีของเปลวไฟเป็นสีเดียวกัน
        
       1.  NaCl   CaCl2                           2.  NaNO3  Ca(CO3)2           3.  NaCl  NaNO3                  4.  NCl2  PCl3


13.  การเกิดสเปกตรัมแบบเส้นชนิดเปล่งแสง   เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างไร

     1.  ปล่อยพลังงานเนื่องจากการสร้างพันธะใหม่

     2.  รับอิเล็กตรอนเพื่อย้ายอิเล็กตรอนขึ้นไปอยู่ระดับพลังงานที่สูงกว่า

     3.  รับอิเล็กตรอนเพื่อทำให้อิเล็กตรอนตัวแรกหลุดออกไปจากอะตอม

    4.  ปล่อยพลังงานเพื่อทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากระดับพลังงานสูงลงมาสู่ระดับพลังงานที่ต่ำกว่า

 

 

14.   เมื่อนำคอปเปอร์ (II) คลอไรด์มาเผาจนร้อนจะจัดได้เปลวไฟสีเขียวแกมฟ้าเพราะเหตุใด

      1. โมเลกุลของเกลือนี้หลอมเหลวแล้วลุกติดไฟ

      2. อิเล็กตรอนในอะตอมของทองแดงได้รับพลังงานสูงขึ้น แล้วคายพลังงานออกมาในรูปของแสง

      3. อิเล็กตรอนในอะตอมของทองแดงหลุดออกมา กลายเป็นพลังงานในรูปของแสง

      4. โปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสเกิดการสั่นสะเทือนและคายพลังงานออกมาในรูปของแสง

 

15. ในการทดลองเผาสารประกอบโซเดียม เพื่อดูสเปกตรัมของโซเดียม พลังงานจากเปลวไฟทำหน้าที่อะไร

     1. ทำให้แถบสีแยกออกเป็นเส้นที่มีความถี่ต่างๆกัน

     2. ทำให้อิเล็กตรอนในระดับพลังงานสูงๆคายพลังงาน ดังปรากฏเป็นเส้นสเปกตรัม

     3. ทำให้เกิดแถบสีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง ติดต่อกัน

     4. ทำให้อิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่ำ ๆ ของโซเดียมมีพลังงานสูงขึ้นแล้วเคลื่อนที่ไปอยู่ในระดับพลัง งานสูง 
  
     

 16.  นีลส์ โบร์  เสนอแบบจำลองโดยใช้ความรู้เรื่องใด

     1.  การทดลองเรื่องสเปกตรัม
     2.  การทดลองด้วยรังสีอัลฟา ( )
     3.  การทดลองด้วยหลอดรังสีแคโทด
     4.  การทดลองด้วยหยดน้ำมันรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 18.69 KBs
Upload : 2012-11-20 19:29:26
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


K-Me
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
วิทยาศาสตร์


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.666617 sec.