krusunsanee Article


การวิจัยในชั้นเรียน
                                          การวิจัยในชั้นเรียน
                           เรื่องการเขียนเล่าเรื่อง ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
                                    โดย นางศันสนีย์ อรุณสินประเสริฐ
                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
                                              กรุงเทพมหานคร


ความเป็นมาของปัญหา   การฝึกทักษะการเขียนเล่าเรื่องในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการฝึกเพื่อสร้างประสบการณ์ด้านการเขียนในระยะเริ่มแรก นับเป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญในการเรียนระดับที่สูงขึ้นต่อไป ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจจะศึกษาวิเคราะห์ การใช้ภาษาในการเขียนเล่าเรื่อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้า   เพื่อศึกษาการใช้ภาษาในการเขียนเล่าเรื่อง

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
              1. ศึกษาการใช้ภาษาในการเขียนเล่า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน
              2. ศึกษาเฉพาะ การใช้ภาษาในการเขียนเล่าเรื่อง โดย ไม่ศึกษารูปแบบด้านองค์ประกอบของการเขียนเล่าเรื่องและไม่ศึกษาวิธี การตั้งชื่อ

นิยามศัพท์เฉพาะ
                 การเขียนเล่าเรื่องหมายถึง การเขียนเพื่อบอกให้ผู้อ่านทราบเหตุการณ์ที่ผู้เขียน ได้กระทำในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งในที่นี้หมายถึงการเขียนเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่ผ่านมาในระยะใดระยะหนึ่งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 จำนวน 30 คนที่กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
                 ทราบลักษณะการใช้ภาษาในการเขียนเล่าเรื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อ

                การศึกษาเรื่อง การใช้ภาษาในการเขียนเล่าเรื่อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5 ประเด็นดังนี้

                1. ความหมายของการเขียน
                2. ความสามารถในการเขียน
                3. ประเภทของการเขียน
                4. การเขียนเล่าเรื่อง
                5. การใช้ถ้อยคำในการเขียนเล่าเรื่อง
                    5.1 เอกสารเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำในการเขียน
                    5.2. งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำในการเขียน

วิธีดำเนินการศึกษา
               การดำเนินการศึกษา “ การใช้ภาษาในการเล่าเรื่อง” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ผู้ศึกษาได้ดำเนินการศึกษา เป็นขั้นตอนดังนี้
                 1.ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล
                           1.1 รวบรวมข้อมูลในการเขียนเล่าเรื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 จำนวน 30 ชิ้นโดยไม่กำหนดหัวเรื่อง
                           1.2 รวบรวมหนังสือ ตำรา เอกสารอ้างอิงต่างๆ เกี่ยวกับ ทักษะทางภาษา โดยเฉพาะในด้านการเขียน
                  2. ขั้นจัดทำข้อมูลและการศึกษา
                           2.1 คัดเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนเล่าเรื่อง เพื่อใช้อ้างอิงในการศึกษา
                           2.2 ศึกษาเอกสาร
                  3. ขั้นศึกษาข้อมูล
                          3.1 การใช้ถ้อยคำ
                               3.1.1 การใช้คำที่มีความหมายตรง
                               3.1.2 การใช้คำมีศักดิ์
                               3.1.3 การใช้คำนามธรรม
                               3.1.4 ศัพท์บัญญัติหรือศัพท์เทคนิค
                               3.1.5 การใช้คำภาษาถิ่น
                               3.1.6 การใช้คำต่างประเทศ
                               3.1.7 การใช้คำย่อ        
                         3.2 การเขียนประโยค
                               3.2.1 การเริ่มประโยค การเริ่มประโยคด้วยชื่อเรื่อง
                               3.2.2 การเริ่มประโยคด้วยนามหรือสรรพนาม
                               3.2.3 การเขียนประโยคตามภาษาพูด
                               3.2.4 ประโยคไม่สมบูรณ์
                               3.2.5 การเขียนประโยคโดยใช้คำเดียวกันหลายครั้ง
                        3.3 ข้อบกพร่องในด้านการเขียน
                               3.3.1 การวางรูปสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ผิด
                               3.3.2 การเขียนตัวควบกล่ำ อักษรนำผิด
                               3.3.3 การเขียนผิดที่ตัวการันต์ หรือตัวสะกด
                       3.4 การแบ่งวรรคตอน
                              3.4.1 ไม่มีย่อหน้า แบ่งวรรคตอนไม่ถูก ต้อง แบ่งวรรคตอนห่างเกินไป
                              3.4.2 เขียนข้อความไม่แบ่งวรรคตอน

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
             สรุปผลการศึกษา จากการศึกษาการใช้ภาษาในการเขียนเล่าเรื่อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 จำนวน 30 คน ผู้ศึกษาพบว่ามีปัญหาด้านต่างๆในทักษะการเขียนดังนี้
                     1. ด้านการใช้ถ้อยคำ พบว่าใช้ภาษาในการสื่อความหมายโดยตรง มีการใช้ภาษาต่างประเทศ ภาษาถิ่นและการใช้คำนามธรรมถ้อยคำที่นักเรียนใช้สื่อความหมายส่วนมากมักเป็นภาษาพูดมากและภาษากึ่งทางการ
                     2 การใช้ประโยค การเริ่มต้น ประโยคจะพบว่ามีหลากหลายคือ เริ่มต้นด้วยคำนาม คำบุพบทหรือเป็นประโยคคำถาม ประโยคส่วนใหญ่จะสมบูรณ์
                     3 ข้อบกพร่องด้านการเขียนการเขียนสะกดคำจะมีผิดน้อย

อภิปรายผล
             การใช้ภาษาในการเขียนเล่าเรื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ผลการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่เขียนหนังสือค่อนข้างดี การใช้คำและรูปประโยคค่อนข้างผิดน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักเรียนที่นำมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนสายศิลป์ ที่มีความสนใจตั้งใจและพอใจกับงานเขียนอิสระมาก

ข้อเสนอแนะ  จากการศึกษาการใช้ภาษาในการเขียนเล่าเรื่องผู้ศึกษาขอเสนอแนะให้ผู้สนใจจะศึกษาในเรื่องเดียวกันนี้ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในการเขียนเรียงความของนักเรียนด้วย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 4.41 MBs
Upload : 2013-07-23 05:44:07
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


krusunsanee
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ภาษาไทย


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.578864 sec.