Kru_Malinee Article


ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง” ประจำปี 2556'

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง” ประจำปี 2556'

ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง” ประจำปี 2556

จากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ยากเดือดร้อนแก่พสกนิกรชาวไทย ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ การพัฒนาที่ดิน การเกษตร พลังงานทดแทน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,100 โครงการ ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่อาณาประชาราษฎร์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ดังนั้น เพื่อให้แนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถถ่ายทอดไปสู่สาธารณชนได้อย่างแพร่หลาย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) จึงมีความประสงค์จะจัดการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง” ประจำปี 2556 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ได้แสดงออกถึงความจงรักภัคดี พร้อมกับมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดแนวพระราชดำริและผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านภาพถ่ายที่สื่อความหมายถึง “งานของในหลวง” ให้สาธารณชนทั่วไปได้ชื่นชมโดยทั่วกัน

ประเภทการประกวด

  1. ประเภทเยาวชน
  2. ประเภท นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
  3. ประเภทประชาชนทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-735-6988รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 9.02 KBs
Upload : 2013-08-09 09:50:30
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


Kru_Malinee
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ศิลปะ


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.555076 sec.