art Article


ประกวดภาพถ่าย

ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๗

ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๗

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงโล่รางวัลจากกระทรวงการต่างประเทศ

ด้วยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินโครงการจัดทำปฏิทินอิสลามหรือ Islamic Calendar แบบตั้งโต๊ะภาษาอารบิกและอังกฤษ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๖ – ๑๔๓๗ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕ แล้ว และได้รับการตอบรับที่ดีจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกมุสลิม การจัดทำปฏิทินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนในต่าง ประเทศได้รับทราบถึงศิลปะและวัฒนธรรมของ ชาวมุสลิมในประเทศไทย “Islamic Art and Culture in Thailand” ที่มีความหลากหลายและงดงาม และยังคงรักษาไว้อย่าง มีคุณค่าสู่รุ่นลูกหลานในปัจจุบัน โดยสะท้อนผ่านทางภาพถ่าย ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะส่งปฏิทินดังกล่าวให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล ใหญ่ของไทยกว่า ๒๐ แห่งในประเทศมุสลิมใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมพหุ วัฒนธรรมในประเทศไทย

เงื่อนไข
๑. หัวข้อของภาพถ่าย: “Islamic Art and Culture in Thailand”
ภาพถ่ายเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในประเทศไทยทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ ที่ยังคงรักษาไว้อย่างมีคุณค่าสู่รุ่นลูกหลาน รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยมุสลิม
๒. ขนาดของภาพถ่ายและระยะเวลาการประกวด
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด โปรดส่งภาพถ่ายแนวนอนและภาพสีที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๔ ล้านเมกะพิกเซล พร้อมทั้งระบุชื่อ/คำบรรยายของภาพถ่าย ชื่อ – นามสกุลของผู้ถ่ายภาพ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) วันเกิด อาชีพ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถ่ายภาพ มาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ thaimfa0903@gmail.com ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
  • หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๓ ๕๐๙๐
  • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ thaimfa0903@gmail.com

๓. วิธีการคัดเลือกภาพถ่าย
๓.๑ กระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณาภาพถ่ายทั้งหมดที่ได้รับมาภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่เข้าเกณฑ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเผยแพร่ภาพถ่ายดังกล่าวทาง เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศในวันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมลงคะแนนให้ภาพถ่ายที่ชื่นชอบคนละ ๓ ภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://www.mfa.go.th/photocontest ระหว่างวันที่ ๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๓.๒ กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศผลภาพถ่ายที่ได้รับการลงคะแนนสูงสุด ๑๒ อันดับแรก ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และนำภาพถ่ายทั้ง ๑๒ ภาพดังกล่าวไปจัดพิมพ์ในปฏิทินอิสลาม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๖ – ๑๔๓๗ (ค.ศ. ๒๐๑๕) แบบตั้งโต๊ะของกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมทั้งระบุชื่อภาพถ่าย และชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ของเจ้าของภาพถ่ายด้วย
๓.๓ ในการคัดกรองภาพถ่ายขั้นต้นตามข้อ ๓.๑ และในกรณีที่มีภาพถ่ายที่ได้รับการลงคะแนนจาก ประชาชนทั่วไปตามข้อ ๓.๒ ได้รับคะแนนเท่า ๆ กัน หรือในกรณีที่มีข้อสงสัยอื่นใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวงการต่างประเทศ และการตัดสินใจของกระทรวงการต่างประเทศ ถือเป็นที่สุด
๔. รางวัลที่จะได้รับ เจ้าของภาพถ่ายที่ได้รับเลือกโดยได้รับคะแนนสูงสุดทั้ง ๑๒ ภาพ จะได้รับรางวัล ดังนี้
(๑) โล่รางวัลสำหรับเจ้าของภาพถ่ายที่ได้รับการลงคะแนนสูงสุด ๑๒ ภาพ
(๒) การประชาสัมพันธ์ชื่อ – นามสกุล เจ้าของภาพถ่ายที่ได้รับการลงคะแนนอันดับที่ ๑ - ๑๒ และภาพถ่ายทางช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
(๓) ปฏิทินตั้งโต๊ะ คนละ ๓๐ ชุด หลังจากผลิตเสร็จ สำหรับเจ้าของภาพถ่ายที่ได้รับการลงคะแนนอันดับที่ ๑ –๑๒ ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะจัดพิธีมอบรางวัลข้างต้นให้แก่เจ้าของภาพถ่ายทั้ง ๑๒ ภาพ หลังจากกระบวนการผลิตปฏิทินตั้งโต๊ะดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยจะมีการจัดแสดงภาพถ่ายทั้ง ๑๒ ภาพในงาน และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวพิธีมอบรางวัลผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 59.46 KBs
Upload : 2014-05-12 08:23:11
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


art
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ศิลปะ


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.557647 sec.