art Article


ประกวดวาดภาพ อุปมาคำสอนของพระพุทธเจ้า

ประกวดวาดภาพ อุปมาคำสอนของพระพุทธเจ้า

ประกวดวาดภาพ อุปมาคำสอนของพระพุทธเจ้า

HiDhamma.com ร่วมกับ วิทยาลัยช่างศิลป์ ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ อุปมาคำสอนของพระพุทธเจ้า ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

วัตถุประสงค์
HiDhamma.com จัดโครงการ โครงการประกวดวาดภาพ: อุปมาคำสอนของพระพุทธเจ้า ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าและงานด้านศิลปะในหมู่เยาวชนไทย อีกทั้งเป็นเวทีแสดงผลงานที่ได้รับการยอมรับในความคิดสร้างสรรค์และ จินตนาการ อันสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต โดยโครงการดังกล่าว ยังมุ่งเผยแพร่กิจกรรมเพื่อสังคมของHidhamma.com ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพื่อให้กลุ่มเยาวชนและสังคมไทยหันมาสนใจ ธรรมะแท้ๆและสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักศึกษาชั้นปีใดก็ได้

กติกาการประกวด
ผู้เข้าแข่งขัน สามารถเลือกใช้สี และเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน อาทิ สีน้ำ สีเทียน ดินสอสี สีอะครีลิค สีน้ำมัน ดินสอดำ (กราไฟต์) เป็นต้น โดยภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้ เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และผลงานดังกล่าวจะต้องสร้างสรรค์มาแล้วไม่เกิน 2 ปี และไม่เคยผ่านการเสนอขาย ตีพิมพ์ หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆ มาก่อน ซึ่งรวมถึงนิทรรศการออนไลน์

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้ร่วมแข่งขันทุกคน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 คนต่อ 1 ผลงานเท่านั้น จะต้องมีความกว้างหรือความยาวระหว่าง 50- 100 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) จึงจะได้รับการพิจารณา
 • ผู้ร่วมแข่งขันทุกกลุ่มจะต้องส่งผลงาน พร้อมแนบใบสมัครที่กรอกด้วยตัวบรรจง และเขียนคำบรรยายภาพ ความยาวไม่เกิน 200 คำ
 • ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวด จะต้องติดป้ายชื่อผลงาน (ตามรูปแบบที่ให้ไปใน ใบสมัคร) โดยติดป้ายดังกล่าวที่ด้านหลังภาพ
 • ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องแห้งสนิท จึงจะได้รับการพิจารณา
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานเข้าประกวดภายได้ที่วิทยาลัยช่างศิลป์

เกณฑ์การตัดสิน

การตัดสินพิจารณาจากผลการประเมินคะแนนจากคณะกรรมการและผลโหวตทางเว็บไซต์ facebook: HiDhamma.com”
กรรมการผู้ตัดสินผลงาน ประกอบไปด้วยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในวงการศิลปะของ 5 ท่าน และตัวแทนจากผู้สนับสนุน (HiDhamma.com) 2 ท่าน

 • คณะกรรมการตัดสินประเมินตามหลักเกณฑ์การประกวดภาพวาด (80%)
  • ภาพสื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่เลือก
  • สื่อความหมายให้คนส่วนใหญ่เข้าใจได้ง่าย
  • สวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์
 • คะแนนจากผลโหวตทางเว็บไซต์ (20%)
  • HiDhamma.com สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลแก่ผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์และข้อกำหนดของกรรมการผู้ตัดสินผลงาน
  • คำตัดสินจากผลการประเมินคะแนนถือเป็นที่สิ้นสุด
หัวข้อที่ให้เลือกในการประกวด
รางวัล และ การประกาศผลรางวัล
 • รอบสุดท้าย
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลขวัญใจมหาชนผลโหวตสูงสุด เงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 30 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท เงินรางวัล 60,000 บาท
   *** รางวัลชมเชย 6 รางวัลต่อ 1 หัวข้อ ***
 • ระดับภาค-ภาคกลางและภาคเหนือ
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

การประกาศผลรางวัล

 • ทางวิทยาลัยช่างศิลป์
 • ทางเว็บไซต์ www.HiDhamma.com
ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา
 • เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ และเป็นเจ้าของผลงาน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับผลงานดังกล่าวทั้งหมด ที่ส่งเข้าประกวดอย่างแท้จริง
 • ผลงานรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับผลงานของผู้ที่ได้ร่วมการแข่งขัน จะตกเป็นทรัพย์สินของผู้สนับสนุนการประกวด (HiDhamma.com) แต่เพียงผู้เดียว โดยมีสิทธิในการครอบครองผลงานและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุนการประกวดขอแนะนำให้ผู้เข้าแข่งขันถ่ายรูปผลงานของตนก่อนส่งเข้า ประกวด
 • เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลของทุกระดับการแข่งขัน จะต้องลงนามให้ ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอนุญาตให้ผู้สนับสนุนการประกวด เป็นผู้เผยแพร่ จัดแสดงผลงาน ทำซ้ำ และตีพิมพ์ลงในสื่อทุกชนิด อาทิ ปฏิทินประจำปี โบรชัวร์ การ์ดอวยพร เสื้อ แก้วน้ำ เป็นต้น รวมถึงการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ การจัดกิจกรรม และเอกสารอื่นๆ เป็นต้น
 • ผู้สนับสนุนไม่รับผิดชอบในกรณีทีผลงานของผู้เข้าประกวดสูญหายหรือถูก ทำลายระหว่างการแข่งขัน และหลังการแข่งขันเว้นแต่ความสูญหายหรือการถูกทำลายดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่อง จากการจงใจกระทำหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้สนับสนุน กฎและกติกาของโครงการประกวดวาดภาพนี้ อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายของประเทศไทย
ตารางกิจกรรม
 • 31 สิงหาคม 2557 ส่งผลงานที่วิทยาลัยช่างศิลป์และทางไปรษณีย์
 • 30 กันยายน 2557 ถ่ายรูปผลงานทั้งหมด และ โหลดขึ้นเว็บไซต์
 • 31 ตุลาคม 2557 ปิดรับโหวตทางเว็บไซต์
 • 15 พฤศจิกายน 2557 ตัดสินการประกวด


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 271.10 KBs
Upload : 2014-05-12 08:44:16
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


art
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ศิลปะ


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.030019 sec.