art Article


ประกวดภาพการ์ตูนความปลอดภัย

ประกวดภาพการ์ตูนความปลอดภัย

ประกวดภาพการ์ตูนความปลอดภัย

สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพการ์ตูนความปลอดภัย งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 55,000 บาท 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้เกิดความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย
 2. เพื่อนำผลงานที่ชนะการประกวดใช้เป็นต้นแบบในการผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ข้อกำหนดผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ให้ออกแบบบุคลิกภาพของการ์ตูน (Character) ที่มีความสวยงาม โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ ที่สื่อถึงการส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ตามข้อความและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ในการออกแบบและสร้างผลงาน โดยแสดงท่าทางและอารมณ์ตามข้อความที่กำหนด จำนวน 10 ท่าทาง (Action) ดังนี้
  • สวัสดีปลอดภัยนะครับ
  • มีสติก่อนทำงานนะ
  • ปลอดภัยแน่นอน
  • ปลอดภัยจุงเบย
  • ดูแลตัวเองนะ
  • อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์
  • แรงงานปลอดภัยโอเค
  • ปลอดภัยไว้ก่อน
  • ระวังอันตราย
  • 3 ป. ปลอดภัย
 • ไฟล์ต้นฉบับผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นนามสกุล .AI และบันทึกไฟล์ลงแผ่นซีดีหรือ   ดีวีดี ไฟล์ละ 1 ภาพ พร้อมพิมพ์ผลงานออกแบบลงในกระดาษขนาด A4  โดยให้พิมพ์ภาพการ์ตูนท่าทาง (Action) ละ 1 แผ่น (รวม 10 แผ่น)
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องออกแบบสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง โดยไม่มีการลอกเลียนแบบจากที่อื่น และห้ามนำผลงานที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาแก้ไขดัดแปลง หากมีการตรวจพบหรือมีผู้ทักท้วงในภายหลังว่ามีการลอกเลียนแบบจากที่อื่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอตัดสิทธิ์การรับรางวัลทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบคดีทางกฎหมายเรื่องละเมิดใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผลงานที่ชนะการประกวดเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่จะนำไปดำเนินการใดๆ ได้
 • หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอตัดสิทธิ์ในการพิจารณาโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผลการติดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่ไม่ผ่านการพิจารณา สามารถขอรับคืนได้ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 หากท่านไม่มารับคืนในวันที่กำหนด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะพิจารณาตามความเหมาะสม

รางวัล
ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลที่งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28  จะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ​15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จำนวน 1 รางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จำนวน 1 รางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท

ผลงานที่ผ่านการพิจารณาชนะการประกวดจะประกาศทางเว็บไซต์ www.oshthai.org และจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลเข้ารับรางวัลภายในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ  ครั้งที่ 28 ประจำปี 2557           
หมายเหตุ : กรณีไม่มีผลงานที่ผ่านเกณฑ์การรับรางวัลใดรางวัลหนึ่งดังกล่าวข้างต้น สำนักความปลอดภัยแรงงานจะนำเงินรางวัลส่งคืนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 • กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มใบสมัคร ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถติดต่อได้ อย่างครบถ้วนและชัดเจน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
  • ไฟล์ภาพการ์ตูนต้นฉบับ จำนวน 10 ไฟล์ (1 ไฟล์ต่อ 1 ภาพ) บันทึกลงแผ่นดีวีดีหรือซีดี
  •  ภาพการ์ตูนพิมพ์สี่สีลงบนกระดาษ A4  จำนวน 1 ชุด (1 ภาพต่อ 1 แผ่น รวม 10 ภาพ)

หมายเหตุ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้คนละไม่เกิน 3 ผลงาน (3 ชุด)

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน

 • การออกแบบภาพประกอบ การสื่อได้ตรงกับข้อความ ชัดเจน  เข้าใจง่าย ความคิดสร้างสรรค์  รูปแบบสวยงาม ดึงดูดความสนใจ ฯลฯ
 • ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะประกาศทางเว็บไซต์ www.oshthai.org และจัดพิธีมอบรางวัลในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28

กำหนดระยะเวลาส่งผลงาน
ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่  10 มิถุนายน 2557

ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ที่
กลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน สำนักความปลอดภัยแรงงาน  
อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)   เลขที่ 22/22 หมู่ที่ 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน  
กรุงเทพมหานคร 10170
(โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    
กลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน  โทรศัพท์ 0 2448 8338 , 0 2448 9128 ต่อ 501 – 506

ข่าวประชาสัมพันธ์: K. Jinnii

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.contestwar.com/contest/4025


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 18.53 KBs
Upload : 2014-05-12 08:47:06
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


art
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ศิลปะ


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.075803 sec.