procurement Article


๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบ All in one จำนวน ๑๒๐ เครื่อง
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
เรื่อง ประกวดราคาซื้อส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมและสร้างภาคีเครือข่าย (ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาคอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมและสร้างภาคีเครือข่าย (ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาคอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
 
 คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒๐ เครื่อง จำนวน ๑   งาน

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.satriwit๓.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๔๔๑-๓๕๙๑-๓ ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

 
 
  ประกาศ ณ วันที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
 
(นายไชยา กัญญาพันธุ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
 
วาริสา ประภาสพงษ์
(นางสาววาริสา ประภาสพงษ์)
 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
 โดย นางสาววาริสา ประภาสพงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณเอกสารแนบ
๑. ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เรื่อง ประกวดราคาซื้อส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมและสร้างภาคีเครือข่าย (ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาคอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ๑๒๐ เครื่อง


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


procurement
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.570996 sec.