Jira Article


การใช้โปรแกรม bookmark 2551 (ครู)
SurprisedSurprisedSurprised

 
1. ติดตั้งโปรแกรม Bookmark  2551

           Laughing การกรอกเกรดด้วยโปรแกรม  Bookmark  2551   ต้องติดตั้งโปรแกรมในเครื่องที่จะกรอกเกรดก่อน โดยโปรแกรมจะอยู่ใน Handy drive ของคุณครูทุกท่านแล้ว  ใน Folder Bookmark 2551  set up   เมื่อ  double click   เข้าไปใน  Folder  จะพบข้อมูล

              1. Access Database  V1 Beta II Engin set up

              2. โปรแกรม  Bookmark 2551

              3. วิธีการใช้โปรแกรม  Bookmark 2551

            Innocent หากเครื่องที่ใช้งานอยู่ไม่ใช่ Window 2007  ต้องติดตั้งโปรแกรม access database engine ( 2007 office system driver.exe ) ก่อนติดตั้งโปรแกรม Bookmark 2551  ให้ทำดังนี้

          1.  Double click  ที่ access database engine ( 2007 office system driver.exe ) เพื่อติดตั้งให้โปรแกรมทำงานได้  ก่อนติดตั้งโปรแกรม Bookmark  2551   เมื่อ  Double click  จะมีคำว่า Next ให้กด Next  ไปเรื่อยจน finish  ถ้า มี  I accept   ให้คลิกเครื่องหมายถูก   ในช่องสี่เหลี่ยม

          2. เมื่อจัดการข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว ให้ลงโปรแกรม Bookmark  2551 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทำงาน โดย Double click  ที่ โปรแกรม Bookmark  2551  แล้ว   Click   next  ไปเรื่อยจน finish    หากเครื่องคอมพิวเตอร์ ถาม  I accept   ให้คลิกเครื่องหมายถูก  ในช่องสี่เหลี่ยม   

          3. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Bookmark  2551  เสร็จสิ้นจะปรากฏสัญลํกษณ์ดอกบัวสีขาวที่ Desktop

          4. การติดตั้งโปรแกรม Bookmark  2551  ติดตั้งเพียงครั้งเดียว หากเครื่องมีโปรแกรมแล้วไม่ต้องติดตั้งอีก

2. ขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม

 1. double clik  ที่โปรแกรม Bookmark 2551 (สัญลักษณ์ดอกบัวสีขาว) ที่ desktop เพื่อเข้าสู่โปรแกรม

2. เมิ่อกระทำข้อ 1 จะปรากฏจอ Bookmark Start

ระดับการศึกษา      (มัธยมตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย )                   ปีการศึกษา 2557

ชั้นปีที่   เลือกตามระดับที่สอน   (ม.ต้น ปีที่ 1,2,3 ม.ปลาย ปีที่ 4,5,6 ตามลำดับ)     ภาคเรียนที่ 1

รหัสครู               พิมพ์รหัสของตัวเอง   (ตามที่เซ็นชื่อ)  เช่น  T311

รหัสผ่าน            ไม่ต้องทำเครื่องหมายใดๆ ผ่านเลยไป

รหัสวิชา             พิมพ์ชื่อวิชาที่สอน  เช่น  ว21101

เส้นทางข้อมูล      F:\  หรือ  G:\  หรือ  H:\   หรือ  C:\    แล้วแต่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอยู่  เมื่อเสียบ handy Drive  แล้วพบอยู่  drive อะไร

คลิกที่เครื่องหมาย   ถูก  (สีเขียว)

Yell  เส้นทางข้อมูล  หากมีข้อความอื่นๆ ให้เปลี่ยนเป็น  Drive F:\  หรือ  G:\  หรือ  H:\   หรือ  C:\     

Yell  ระดับการศึกษาเปลี่ยนเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  กับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ให้เปลี่ยนตามวิชาที่สอน

Yell ระดับชั้น  ม.1 เลือกปีที่ 1 / ม.2 เลือกปีที่ 2 / ม.3 เลือกปีที่ 3 / ม.4 เลือกปีที่ 4 /

 ม.5 เลือกปีที่ 5  ม.6 เลือกปีที่ 6   

3. เมื่อพิมพ์ข้อมูลในข้อ 2  เรียบร้อยจะปรากฏหน้าจอทำงาน

     การกรอกเกรดของโรงเรียนในครั้งนี้ จะกระทำ  3 เมนู   ดังนี้

            1. คะแนนรวมประเมินผล  (เพื่อกรอกเกรด)

            2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

            3. อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน

3. ขั้นตอนการกรอกเกรด

          1. คลิกที่เมนูคะแนนรวมประเมินผลจะเข้าสู่เมนูการกรอกเกรด

          2. .ให้กรอกคะแนนช่องปลาย  ก่อนกรอกต้องคลิกที่การ์ตูนยิ้มสีส้มก่อนจึงจะทำการกรอกคะแนนได้  ซึ่งจะปรากฏสีให้กรอก   ก็ใส่คะแนนที่นักเรียนได้  (จากเต็ม  100 คะแนน) เมื่อกรอกคะแนนครบทุกคน ให้กดเครื่องคิดเลขด้านขวามือ  โปรแกรมจะทำการรวมคะแนนในช่องรวมและตัดเกรดให้เรียบร้อย  เมื่อตัดเกรดเรียบร้อยให้กดบันทึกที่สัญลักษณ์แผ่น Disket 

          3. กรณีนักเรียนติด ร หรือ มส  ไม่ต้องใส่คะแนน ให้ใส่เฉพาะ ตัวอักษร ร หรือ มส แล้วแต่กรณี  ในช่องเกรด ซึ่งควรใส่หลังการตัดเกรดเรียบร้อยแล้ว   โดยการ click ที่คำว่าเกรด (สีชมพู) ด้านบน ห้ามกดที่เครื่องคิดเลขด้านบน เพราะจะทำให้ข้อมูลถูกลบได้ถ้าทำครั้งที่ 2  หรือ เมื่อใส่ตัวอักษรแล้วหากกดเครื่องคิดเลขซ้ำด้านขวามือจจะทำให้ตัวอักษรหายไป  ดังนั้นเมื่อใส่ตัวอักษร  ร หรือ มส กด  save   อย่างเดียว   (การคำนวณให้กระทำให้เรียบร้อยก่อนเมื่อกรอกเกรดเสร็จเรียบร้อย)

4. ขั้นตอนการกรอกอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

          1. คลิกที่เมนูอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนจะเข้าสู่เมนูการกรอกอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน

          2. การกรอกคะแนน อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน สามารถกรอกคะแนนซ้ำ โดยการ Click ที่รูปคน 3 คนด้านล่างซ้ายมือ จะปรากฏห้องให้เลือก  ให้คลิกเลือกห้อง (ควรเลือกที่ละห้อง) เมื่อเลือกห้องจะปรากฏเครื่องหมาย ถูก หน้ารายชื่อนักเรียน  หากจะกรอกแบบคะแนนซ้ำต้องคลิกเลือกห้องก่อนเสมอ หากไม่คลิกจะกรอกไม่ได้  เมื่อจะกรอกห้องอื่นต่อให้คลิก  X  ในห้องเดิมเพื่อปิดห้องเดิมก่อน จึงเลือกห้องใหม่

          3. คลิกที่หน่วย จะปรากฏหน่วยที่ 5 คลิกเลือกหน่วยที่5

          4. เมนูคะแนนที่ได้ ให้ click เลือกคะแนนที่ซ้ำกันมากที่สุด เช่น  3  หรือ 2  หรือ 1 เมื่อเลือกแล้ว ให้ click ทับที่ดินสอสีเขียว ก็จะปรากฏคะแนนขึ้นมา

          5. กดที่เครื่องคิดลขด้านขวามือล่าง โปรแกรมจะคำนวณช่องอ่านให้อัตโนมัติ 

          6. หากจะแก้ไขคะแนนบางคน ให้ Clik ในช่องคะแนนหน่วย ของนักเรียนแต่ละคน แล้วแก้ไขคะแนนที่ถูกต้อง  แล้วจึงคำนวณใหม่

          7. เมื่อกรอกคะแนนเสร็จให้กด save ที่เครื่องหมาย Disket ด้านล่างซ้ายมือ 

          8. กรอกจนครบทุกห้องที่สอน

5. ขั้นตอนการกรอกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          1. คลิกที่เมนูคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          
          2. กรอกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต้องกรอกทั้ง 8 ข้อ (อนาคตจะพยายามให้กรอกเฉพาะข้อรวม )  การกรอกคะแนนคุณลักษณะสามารถกรอกคะแนนซ้ำ (นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนเท่ากัน) โดยการคลิกที่รูปคน 3 คน ด้านล่างซ้ายมือ  จะปรากฏห้องให้เลือก ให้คลิกเลือกห้องที่จะกรอก หากไม่คลิกเลือกห้องจะไม่สามารถกรอกได้ (ควรเลือกที่ละห้อง) เมื่อเลือกแล้วจะปรากฏเครื่องหมาย ถูก หน้ารายชื่อนักเรียน  ( เลื่อนเมนูบาร์ ทางด้านขวามือเพื่อเลื่อนดูห้อง)

          3. เลือก ข้อที่กรอก  เช่น QM1,QM2, QM3 ,QM4, QM5, QM6, QM7, QM8, Grade

          4. เลือกคะแนนซ้ำ  เช่น 3  หรือ 2  หรือ 1  แล้ว click ที่ดินสอสีเขียว จะปรากฏคะแนนขึ้นมา  แต่การกรอกคุณคุณลักษณะจะกรอกได้ทีละครึ่ง (4ข้อ)  เมื่อเสร็จให้คลิกปิด ที่เครื่องหมายวงกลมสีส้ม เพื่อไปกรอกอีก 4 ข้อที่เหลือ ก่อนคลิกปิด ให้ไปคลิกข้อที่จะกรอกต่อไปด้านบนก่อน เช่น 1-4 หรือ 5-8

          5. คลิกที่รูปคน 3 คนเพื่อเลือกห้องใหม่  ทำเช่นเดียวกับข้อ 1-4 จนครบ 8 ข้อ

          6. เมื่อกรอกครบ 8 ข้อ ให้ตัดเกรด  โดยเลือก Grade  แล้วคลิกที่ อักษร Q ด้านบน โปรแกรมจะตัดเกรดโดยอัตโนมัติ  หากที่เราตัดเกรดไม่ตรงกับโปรแกรม ให้แก้ให้ตรงกับโปรแกรม เพราะเกณฑ์การประเมิน อาจวิเคราะห์ไม่ถูก แต่โปรแกรมถูกต้องแน่

          7. กด SAVE  ทุกครั้งเมื่อปรับข้อมูล ที่สัญลักษณ์  Disket  คือการ SAVE

          8. หากมีคะแนนต้องแก้ไขให้กดที่คะแนนเด็ก แล้วแก้ไขตามที่นักเรียนได้

 6. การพิมพ์รายงาน

            
เมื่อคุณครูกรอกเกรดเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายงานผลการสอบได้  โดยไปคลิกที่เมนูพิมพ์รายงาน จะประกฏเมนูย่อยมากมาย  แต่ขณะนี้เมนูที่ปฏิบัติการได้คือ  

           1. พิมพ์รายงาน
           2. ผลการเรียนรายวิชา

           ในการพิมพ์รายงาน ในเมนูพิมพ์รายงานนั้น ที่ด้านล่าง ให้เลือกห้องที่ต้องการพิมพ์ก่อน  ใต้เมนูเลือกห้อง ให้เลือกรายการที่จะพิมพ์ เช่น พิมพ์สถิติ ก็ให้คลิกเครื่องหมายถูก หน้าสิ่งที่ต้องการพิมพ์  หากคลิกเครื่องหมายถูกทั้งหมดจะรายงานผลให้ทั้งหมด เช่น ปกหน้า  มาตรฐานตัวชี้วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นต้น  หากไม่ต้องการข้อมูลใดให้คลิกเครื่องหมายถูกออกหน้าเมนูนั้น  

 

         Laughing    เมื่อจะออกจากโปรแกรม Bookmark 2551  ให้คลิก  เมนู กลับบ้านเรารักรออยู่ จะออกจากโปรแกรม

         Laughing    หรือ ถ้า คลิกกลับรายการหลัก จะสู่หน้าเมนูหลักของ โปรแกรม Bookmark 2551 


ข้อควรทราบ

         
         Laughing  การกรอกคะแนนสามารถกรอกได้ทุกสถานที่ตามสะดวก เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2  หรือ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ  ห้องทะเบียน -วัดผล  หรือ ทุกสถานที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์

         Sealed  การกรอกคะแนนให้ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาเป็นผู้กรอก

        Laughing   เมื่อคุณครูกรอกคะแนนเสร็จเรียบร้อยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองก่อนนะคะ  ก่อนกรรมการจะตรวจอีกรอบ

         Laughing   รายงานที่พิมพ์จากโปรแกรม สามารถรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนแต่ละท่านให้โรงเรียนทราบได้  พร้อมมีกราฟแสดงผลการเรียนแต่ละระดับ

        Tongue out   กรณีงานวัดผลส่ง file ไปถึงครูผู้สอนไม่ครบกรุณาแจ้งและรับเพิ่มที่งานวัดผล

        Kiss   มีปัญหาในการกรอกเกรดสอบถามที่  งานวัดผล หรือ 02-441-3591 ต่อ 108 (ห้องทะเบียน)  หรือ  086-095-8879        

        Surprised  วิธีการกรอกคะแนนและวิธีติดตั้งโปรแกรมแบบละเอียดสามารถศึกษาได้ที่ file  ที่แจกไปพร้อมข้อมูล                                                                 ข้อมูลใน Handy drive


     Smile   Handy drive
 ที่คุณครูส่งมาที่งานวัดผลและได้กลับคืนไปยังครูผู้สอนทุกคนจะประกอบด้วย                                  

         1. โปรแกรม Bookmark2551

         2. วิธีการใช้โปรแกรมและวิธีติดตั้งโปรแกรม

        3. file ข้อมูลรายบุคคล  ทุกรายวิชาที่  สอน ถ้าสอน 2 รายวิชาจะมี file ข้อมูล 2 file

     Laughing     ตัวอย่างชื่อ file    ว21101_312557_1_311.accdb  

    คำอธิบาย file

           Surprised    ว21101   คือวิชาวิทยาศาสตร์ ม1  (ซึ่งรหัสจะเปลี่ยนไปตามกลุ่มสาระและระดับชั้น)

           Surprised     312554   คือข้อมูล ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

           Surprised   311  คือรหัสครู   ซึ่งเป็นรหัสของครูจิระ   เป็นต้น

        4. fileรูปคุณครู (เช่น tc311) หากมี file นี้จะปรากฏรูปครูเจ้าของวิชาเมื่อกรอกเกรด

 

 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 28.10 KBs
Upload : 2011-10-14 12:36:55
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


Jira
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
วิทยาศาสตร์


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.573085 sec.