krusunsanee Article


: การธำรงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในองค์กร โดย นางศันสนีย์ อรุณสินประเสริฐ
โลกยุคใหม่เป็นโลกแห่งการแข่งขัน ในสภาวการณ์เศรษฐกิจโลกปัจจุบันจะมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการดำเนินกิจการในองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ มีแรงจูงใจในการทำงาน และมุงพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนและนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จและสามารถอยู่รอดท่ามกลางสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยม ตรงตามเป้าหมายขององค์กรนั้น ( TALENT WORKERS ) ยังมีจำนวนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการของตลาดแรงงาน จะสังเกตจากอัตราการลาออกจากงาน ( Turnnover ) ของบุคลากรอันเนื่องมาจากมีการแย่งชิงตัวของบุคลากรที่เป็น Key Performer ซึ่งเป็นกลุ่มที่จัดว่ามีความต้องการขององค์กรทั้งในองค์กรธุรกิจประเภทเดียวกันและต่างประเภทมีให้เห็นอยู่ทั่วไป การธำรงรักษาบุคลากรของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นับว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในองค์กร ไม่เพียงแต่การวางอัตรา กำลังคน การสรรหา และการคัดเลือก การร่วมกันวางกลยุทธ์ให้กับองค์กร ตามสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมีส่วนสำคัญต่อการมีประสิทธิภาพ และความสำเร็จขององค์กร ปัจจัยทางด้านคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดโอกาสการเจริญเติบโตขององค์กรได้ แต่ในขณะเดียวกันบุคลากรของแต่ละองค์กรก็ประสบปัญหาเกิดขึ้นหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในลักษณะที่เกิดจากระดับความรู้ ความสามารถของบุคลากร การที่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กร การขาดทักษะในการปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าหลายองค์กรมีความมุ่งมั่น การบริหารบุคลากรให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เมื่อบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงในองค์กร มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง การธำรงรักษา TALENT ไว้กับองค์กรนาน ๆ จึงเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องหาแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งก็มีหลาย ๆ ปัจจัยที่จะทำให้บุคลากรกลุ่มนี้อยู่กับองค์กร อย่ามองว่าเงินเท่านั้นเป็นปัจจัยสำคัญ ความรู้สึกของพนักงานที่เห็นว่าองค์กรมองเขาเป็นคนที่มีความหมายสำหรับองค์กร หรือไม่ก็เป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้พนักงานยังต้องการให้มีหัวหน้าที่ปฏิบัติต่อเขาอย่างยุติธรรม การมีเพื่อนร่วมงานที่เข้ากันได้และสนุกที่จะทำงานด้วยหลักการบริหารที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรกลุ่มนี้ จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ ไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กรในอนาคตได้ เนื่องจากผลที่จะได้รับจากการบริหารนั้นไม่สอดคล้องกับ วามสำเร็จขององค์กร 2 ปัจจุบันการที่จะบริหารบุคลากรให้มีความรู้สึกในการร่วมสร้างองค์กรมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นสิ่งที่ท้าทาย หากเป็นสมัยก่อนอาจจะใช้วิธีการควบคุม โดยการออกกฎระเบียบข้อบังคับ ให้ ทุกคนปฏิบัติตามได้แต่ในยุคปัจจุบันการบริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ต้องให้ทรัพยากรมนุษย์ได้มีความรู้สึกร่วม ในการเป็นเจ้าของ การจะให้ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่างเดียว หรือสวัสดิการตามกฎหมายกำหนดคงไม่เพียงพอ เพราะในปัจจุบันนั้นระดับความรู้ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์สูงขึ้น การเผยแพร่วิทยาการข่าวสารทั่วถึงกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบ Internet ทำให้ทรัพยากรมนุษย์ได้รับทราบข่าวสารได้เป็นอย่างดี การบริหารบุคลากรขององค์กรก็จะต้องปรับเปลี่ยนในหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรที่ต้องเอื้อกับยุคของการเปลี่ยนแปลง การจ่ายค่าตอบแทนที่มีการเปรียบเทียบกับในลักษณะที่เป็นธุรกิจเดียวกัน อาจไม่เหมาะสมกับบางพื้นที่ ที่มีสถานประกอบการหลายประเภทตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งก็จะต้องมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไป หรือในปัจจุบันที่กำหนดให้มีรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนตามระดับขีดความสามารถ( Competency Based pay ) ก็เป็นลักษณะการบริหารผลตอบแทนที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคนี้โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการควรจะสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในองค์กรเรียกได้ว่าเป็นลักษณะของสวัสดิการยืดหยุ่น (FLEXIBLE WELFARE ) องค์การที่จัดทำสวัสดิการยืดหยุ่น มีน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของสวัสดิการที่องค์กรนั้นกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะให้อะไรกับบุคลากรในองค์กรไม่ได้ คำนึงถึงสวัสดิการที่จัดให้นั้นตรงกับความต้องการของบุคลากรเพียงใด นอกจากการดูแลเรื่องสวัสดิการของบุคลากรแล้ว การธำรงรักษาบุคลากรขององค์กรยังมีอีกมากที่ต้องคำนึงถึง เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพจิตดี มีพลานามัยแข็งแรง การสร้างสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน การมอบหมายงานที่ท้าทาย ตลอดจนความก้าวหน้าในการทำงานก็เป็นส่วนสำคัญไม่น้อยทีเดียว การธำรงรักษาบุคลากร ( TALENT WORKERS ) ที่มีความรู้ความสามารถสูง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยมตรงตามเป้าหมายขององค์กร ตามที่ได้กล่าวมา ปัจจัยทางด้านการเงิน ความก้าวหน้าในการทำงาน สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน นับเป็นเพียงปัญหาส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารจะต้องเผชิญหน้า แต่เราจะต้องยอมรับกันว่า ทุกองค์กรมีบุคลากรจำนวนหนึ่งที่เพียบพร้อมไปด้วย ความรู้ความสามารถ และศักยภาพที่จะทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่จะทำอย่างไรเราจึงจะสามารถเข้าถึงและระบุได้ว่าคนกลุ่มนี้คือใครและทำให้คนเหล่านั้นอยู่กับองค์กรได้นานที่สุด TALENT MANAGEMENT น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งของฝ่ายบริหาร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


krusunsanee
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ภาษาไทย


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.027782 sec.